Ниигэм 14 jul 2022 522

Дархашуулай нүхэсэл

Гурбан үдэрэй туршада Буряадай ниислэл Алас Дурна зүгэй дархашуулые угтан абаба. Анха түрүүшынхиеэ болоһон “Содружество дарханов” гэһэн хуралдаанда уран гартан уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа, бэрхэшээлнүүдээ хэлсээ.

Гурбан үдэрэй туршада Буряадай ниислэл Алас Дурна зүгэй дархашуулые угтан абаба. Анха түрүүшынхиеэ болоһон “Содружество дарханов” гэһэн хуралдаанда уран гартан уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа, бэрхэшээлнүүдээ хэлсээ.

- Дархашуул хододоо өөрын уурхайһаа гарангүй, бүтээлнүүдээ хэжэл һуудаг ха юм. Гэрһээ холо ошожо, нэгэ һанаа бодолтой нүхэдөөрөө уулзажа, баярлажа байнаб­ди. Хөөрэлдэхэ юумэн олон. Одоошье баян мэдэсэтэй болоод, гэртээ ошохомнай. Тус хэмжээ ябуулга нэгэ дахин иигээд ханхинаад бү үнгэршэг, заншалта болгоо һаань, ехэл баяртай байхаб­ди, - гэжэ Северобайкальск хотын уран гартан Наталья Машаруевагай хэлэһэн үгэнүүд доро тус хэмжээндэ хабаадаһан бүхы дархашуул гараа табихал байха.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, манай нютаг нуга­нуудта 350 гаран уран гартан ажаһууна. Дархашуулай тоо элирүүлхэ ажал жэл бүри хэгдэнэ. Буряад Уласта олон хэмжээ ябуулганууд эмхид­хэгдэнэ. “Дулаан шэмэг”, “Хуурай наадан”, “Уран дар­хан” - эгээл томо урилдаануу­дынь болоно.

- Тус хуралдаанда Си­бириин болон Алас Дур­на зүгэй түлөөлэгшэдые уряад байнабди. Ондоо можо хизаарнуудай мэргэ­жэлтэд дүй дүршэлөөрөө Буряадаймнай дархашуултай хубаалдана. Энэнь тон сэнтэй гээд һанагдана. Үнэн дээрээ гүрэн доторнай дархашуу- лые дэмжэхэ олон тоото грант-конкурснууд эмхидхэг­дэнэ. Ехэнхи уран гартан тэ­дээн тухай мэдэнэгүй, саарһа данса бэлдэжэ шаданагүй. Иимэ мэдээсэл хуралдаанай үедэ үргэнөөр дамжуулагдаа, - гэжэ соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлэнэ.

Уласай уран бэлигтэнэй түб Буряад ороной дарха- шуулай “Уран дархан” гэһэн урилдаа эмхидхэнэ. Энэ хадаа эгээл ехэ, нюдэ баярлуулма хэмжээнүүдэй нэгэн болоно.

- Урилдаанда Улаан- Үдэ хотын ба юһэн хүдөө аймагай 61 уран гартан хабаадаһан байна. Нэн түрүүн тэдэ шүүгшэдтэ хэжэ байһан бүтээлнүүдэйнгээ дүрсэ - эскиз дурадхаа. Эгээл 17 эрхим дархашуул шэлэгдэжэ, мүнгэн шангуудта хүртөө. Бүхы дээрээ 1 сая 800 мянган түхэриг шангууд үгтэһэн байна, - гэжэ Уласай уран бэлигтэнэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев хөөрэнэ.

«Уран дарханда» тү- рүүлһэн дархашуул Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейн дэргэдэхи үзэсхэлэндэ бүтээлнүүдээ табинхай. Хүн бүхэн июлиин 10 болотор эрхим ажалнуудтай танилсаха аргатай. Ехэ хуралдаанда хабаадаһан айлшад түрүү- шын харагшадай тоодо байлсаа.

- Ород гүрэнэй можо хизаарнуудта уран дарха­шуул бэе бэеһээ онсо илга­атайгаар гарай бэлэгүүдые, өөрын хараа бодолтойгоор бүтээлнүүдые хэнэ гэхэ­дэ, алдуу болохогүй. Хойто зүгэй бага арадуудай хэһэн бүтээлнүүдые баруун түб ре­гионуудта адляар хэдэггүй. Мүнөөдэрэй хуралдаанда энэ онсо илгаа элеэр хараг­дажа байгаа. Буряад Уласай дархашуулые энэ талаар онсолмоор. Уран гартан бэ­лигтэй бэрхэ байһанаа эдэ үдэрнүүдтэ харуулба гээшэ, - гэжэ Василий Поленовэй нэ­рэмжэтэ Ород гүрэнэй уран зурагай ба барималнуудай байшанай таһагые даагша Полина Зенкина хэлэнэ.

Уран дархашуулнай дүй дүршэл абажа, олон юумэ мэдэхэ боложо, гэр гэртээ тараба гээшэ. Һаргама гоё бүтээлнүүдээ тэдэмнай Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта харуулхаар бэлэн болонхой.

Автор: Борис БАЛДАНОВ