Ниигэм 20 jul 2022 482

Олоной хүсэн дүн ехэтэй

Июлиин 16-да Мухар-Шэбэр тосхондо ТОС-уудай фестиваль үнгэрөө. Бэшүүрэй, Тарбагатайн болон Улаан-Үдын түлөөлэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада оролсоо. Урид иимэ фестивальнууд Сэлэнгын, Кабанскын, Хойто-Байгалай аймагуудта зарлагдаа бэлэй. Үшөө зургаан аймагуудта үнгэрһэнэй удаа Улаан-Үдын талмай дээрэ Буряадай бүхы ТОС-уудые суглуулхаар хараална.

© фото: Сарюна Эрдынеева

Мухар-Шэбэрэй аймагай 95 жэлэй ойн баярай хэмжээн соо ТОС-уудай энэ харалган үнгэрөө. Зуу гаран ТОС-уудай түлөөлэгшэд бэлиг шадабарияа харуулаа. Хотын мэр Игорь Шутенков комиссиин гэшүүдтэ Улаан-Үдын ТОС-уудай ажал хүдэлмэри тухай хөөрөө. Комиссиин түрүүлэгшээр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ябаа.

Мүнөө Буряадай ниислэлдэ 95 ТОС-ууд тоологдоно.

— Намһаа холуур байг гэжэ һуудаггүй эгээл эдэбхитэй зон ТОС-уудай гэшүүд болоно. Тэдэнэй аша оролдолгоор Улаан-Үдын түхэл шарай хубилна – хүшөөнүүд, амаралтын газарнууд баригдана, оршон тойронхимнай шэмэглэгдэнэ, - гээд, хотын мэр онсолон хэлээ.

Олониитын бүлгэмүүдэй бэрхэшээлнүүдые хараалһан түхэреэн шэрээ эмхидхэгдээ. Гадна бэлиг шадабарияа бүрин түгэс арт-үзэсхэлэндэ ТОС-уудай гэшүүд харуулха аргатай байгаа. Бүхы бүтээлнүүдээ олоной урда дэлгээжэ, үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна.

- Улаан-Үдэдэ ТОС-уудые бүхыгөөрөө дэмжэхэ гэжэ оролдонобди. Эрхэтэдэй үүсхэл дэмжэлгын тусхай управлени бии, өөрын программанууд зохёогдонхой, ТОС-уудай грантова урилдаан байгуулагданхай. Эдэбхитэдтэй үргэлжэ уулзажа байдагбди. Хаанаб даа заһабари хэхэ хэрэгтэй болодог. Буудал һэлгэхэ, бог шорой сэбэрлэхэ гэхэ мэтын дурадхалнуудыень ходо бэелүүлхэеэ шамдадагбди, - гээд, хотын захиргаанай аппарат хүтэлбэрилэгшэ Николай Намсараев дуулгаба. 

Украинада алба хаажа ябаһан сэрэгшэдтэ ТОС-уудай гэшүүд туһаламжа үзүүлнэ. Илангаяа үнгэрһэн апрель һарада 50 килограмм хэмжээнэй эд бараа эльгээгээ. Июнь һараһаа квадракоптер худалдан абахын тулада мүнгэ суглуулжа эхилээ. Харин мүнөө байлдаанда гэмтэгшэдые зөөхэ хэрэгсэлнүүдые оёжо байна.

Фото: Сарюна Эрдынеева