Ниигэм 26 jul 2022 483

​«Моё тепло», «Найрамдал»: удхатай, ушаралтай зун

Санкт-Петербург хотодо байгша оной июлиин 13-һаа 19 болотор үнгэрһэн Уласхоорондын “Салют талантов” гэһэн фестивалиин дүнгөөр Ивалгын аймагай “Моё тепло” гэһэн арадай хоор, “Найрамдал” гэһэн фольклорно ансамбль Алтан кубогуудта хүртэжэ, I шатын лауреадууд болон тодорбо. Уран бэлигэй тус коллективүүдые Тапхар һууринай соёлой байшангые даагша, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Д.В.Цоктоева толгойлдог юм.

Дарисурун Владимировна энэ баярта ушаралай болохоһоо урид Санкт-Петербург хото нигүүлэсхы сэдьхэлэй уряагаар зорёо бэлэй. Ушарынь хадаа Украинада боло­жо байһан дайшалхы үйлэнүүдэй үедэ шархатаһан, гэмэлтэһэн нюта­гайнгаа сэрэгшэдтэ һайн дуранай туһаламжа үзүүлхэеэ шиидээ һэм шуу. Эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой, массаж эмнэлгэ һайнаар хэдэг Дарисурун Цоктоевагай үүсхэлые сэрэгэй госпитальнуудай толгойлогшод дэмжэжэ, энэ ажалаа урагшатай эхилһэн юм.

Дээрэ дурсагдаһан фестиваль­да Ород Уласай 19 можоһоо уран һайханай 253 коллектив хабаадаа.

- “Моё тепло”, “Найрамдал” хоёр тон дулаан угтамжада хүртөө. Жюриин гэшүүд, зал соо һууһан хараг­шад хүл дээрээ бодожо, халуун альга ташалгаар баяраа мэдүүлээ. Хамтын амжалтаһаа гадуур солист Татьяна Нимаева II шатын лауреат боложо, алтан медальда хүртөө. “Эрхим кон­цертмейстер» гэһэн тусхай шанда Евгений Рженев, “Эрхим костюм” гэһэн номинацида «Моё тепло» гэһэн арадай хоор, “Үндэһэн зан­шалнуудые сахиһанай түлөө” гэһэн номинацида «Найрамдал» ансамбль хүртөө, - гэжэ Д.В.Цоктоева тобшо­лон мэдээсэбэ.

Сэрэгэй госпитальнуудта – сэдьхэлэй ошотойгоор

Ивалгын аймагай, бүхыдөө Буряад оронойнгоо нэрэ солые суур­хуулан дурдуулһан коллективүүд Санкт-Петербургын сэрэгэй госпитальнуудта хүрэжэ, Буряа­дайнгаа сэрэгшэдэй һүр һүлдые үргэлсэһэн байна. Далаад сэрэг­шэдэй сугларһан Морской госпи­тальдо һайн дуранай концерт үгөө. Эндэ Ивалгын аймагай Сотниково һууринһаа гарбалтай нютагайнгаа хүбүүнтэй уулзажа баярлаба. “Гэртээ хүрэһэндэл мэдэрэлдэ абтабаб”, - гэжэ сэрэгшэн хэлээ. Соёлой бай­шангай толгойлогшод сэдьхэлэй халуун үгэтэйгөөр Баярай бэшэг ма­най артистнуудта барюулаа.

Эндэһээ дам саашаа Буряадай бэлигтэн Герой-хото Кронштадт хүрэбэ. Эгээл эртэ урдын гэхэ гү, али 305 жэлэй саана баригдаһан сэрэгэй госпиталь эндэ бии юм байна. “Какой у мамы голос моло­дой” гэһэн дуунай зэдэлхэдэ, зарим сэрэгшэд нулимсаяа дуһаан уярба. Харин “Федора» гэһэн дуунай аялга, удхаһаа аргагүй хүхибэ, хатархадаа хүрэбэ. “Каким ты был...” гэһэн дуу­най гүйсэдхэгдэхэдэ, сэрэгшэдшье, медицинскэ хүдэлмэрилэгшэдшье булта дэмжэн, адлихан дуулалдаа.

Удаань уран һайханай бүлгэмэйхид 1442 гэһэн тэмдэгтэй үшөө нэгэ госпитальдо концерт үгэбэ. Эндэ нилээн хүндөөр шархатаһан сэрэгшэд бэеэ эмшэлүүлнэ.

- Концертын удаа олонойнь ню­дэндэ найдал баярай гал элшэтэн бадаржа байгаа һэн. Түргэн эдэгэ­жэ, түрэл нютагаа бусахыень үнэн зүрхэнһөө хүсөө һэмди, - гээд, Да­рисурун Владимировна онсолон хөөрэбэ.

Түүхын үзэмжэтэй танилсаа

Тапхарай һайн дуранай артист­нууд бэлиг шадабарияа харуулхаһаа гадна Санкт-Петербургын түүхын дурасхаалта газарнуудтай ханамжа­тайгаар танилсаа. Гүрэнэй Эрмитаж­да ороо, Петергоф хүрөө, үзэсхэлэн ордонуудыень, фонтануудыень экс­курсоводтой суг ябажа хараа.

Агван Доржиевай байгуулһан Санкт-Петербургын дасанда ошо­жо, Буда шэрээтын, Рабдан ламын хөөрөөе шагнаа, уншалгануудта нэрэеэ оруулаа. Шэрээтэдэ адислуу­лаа, аршаан хүртөө.

Удаань наадан сэнгэлигэй “Диво” паркда ороһон, Александровска саад, Исааковска собор хараһан байна.

Эгээл һонирхолтой шухагынь гэхэдэ, байгша оной ноябрь һарада “Салют талантов” гэһэн фестиваль Дэлхэйн хэмжээнэй һайндэр мэ­тээр үнгэргэгдэхэнь, эндэ танай коллективүүд уригдана гэһэн мэдээ­сэл таатайгаар зэдэлээ. Эндэ гансал илагшад, I шатын лауреадууд хабаа­даха эрхэтэй юм ха.

Буузаар хооллуулаа, эмнэлгэ хээ

Июль һарын эхеэр Буряадай эстрадын дуушан Дарима Цырен­дондопова, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дарису­рун Цоктоева, Буряадай үндэһэтэнэй “Хүнхэр” нэгэдэлэй гэшүүн Эрдэм Содномов гурбан Севастополь хото хүрэжэ, сэрэгэй госпитальнуудта дуу-бэлэгүүдые бариба. Эгээл зо­хидшоомо юумэн гэхэдэ, буряад эдеэ хоолойнгоо дээжэ - бууза хэжэ, сэрэгшэдые хоолуулһан байна. Эн­дэхи волонтернууд Эржена, Эдуард Дашиевтан Буряадай сэрэгшэдтэ мүн лэ туһалжа байдаг. Дам саашаа бүлэгэйхид Симферополь, Феодо­сия, Анапа, Новороссийск, Красно­дар хотонуудта хүрэжэ, сэрэгшэдые буузаар хүндэлһэн, эмнэлгэ арга­ламжа хэһэн байна.

- Нэгэ үгөөр хэлэбэл, эдэ бүхы ябуулгануудыемнай, госпитальнуудта хүрэлгыемнай Санкт-Петербургын Буряадай нютаг эблэлэй хүтэлбэрилэгшэ Баир Базаржапов, гэшүүдынь Арсалан Бальчинов, На­талья Мозговая, гид-экскурсовод Людмила Сутягина гэгшэд эмхидхэһэн байна. Эдэ зондоо үнэн сэдь­хэлэй баярые хүргэнэбди.

Гадна “Моё тепло” хоорой зүгһөө Ивалгын аймагай захир­гааниие толгойлогшо Владимир Николаевич Емонаковта ехэ бая­раа мэдүүлнэбди. Уласхоорондын конкурс-фестивальда хабаадаха­дамнай эмхидхэлэй взносой мүнгэ түлөө һэн. Соёлой управлениин дарга Ольга Диомидовна Лыкты­повада халуун баяраа хүргэнэбди. “Найрамдал” ансамбльнай МБУ “Культура и туризм” болон Ивал­гын СП-гэй захиргаанда мүнгөөр туһалһандань баяраа мэдүүлнэ, - гэжэ Д.В.Цоктоева түгэсхэлдэнь хэ­лээ һэн.

Энэ зун Ивалгын бэлигтэндэ уд­хатай, ушаралтайл байбал даа.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА