Ниигэм 27 jul 2022 405

​Үбшэнэй «добтолго»

Буряад Уласта һүүлэй хоёр долоон хоног соо коронавирусээр үбдэхэ тоо дээшээ ургажа эхилээ. Энээн тухай Буряадтахи Роспотреб хиналтын таһагые даагша Татьяна Истомина хэлэһэн байна. 

- Май, июнь һаранууд соо нэгэ долоон хоногто 100 мянганһаа 9 процент ушар бүридхэгдэжэ байгаа һаа, мүнөө 14,6 процент харуулагдажа байна. Ямар штамм манай Уласта ябанаб гэжэ үдэр бүри шалгалта хэжэ байнабди. Тиин һүүлэй шалгалтаар оми­крон олонхи зондо ологдоно. Жааханаар дельта штамм байна гээд Роспотреб хиналтада хэлэгдээ. Һүүлэй сагта ганса Буряадта бэшэ, харин Россиин бусад можо хизаарнуудаар коронавирусэй ургаха хэрэг гаранхай. Мэргэжэлтэдэй һануулһаар, арад зон һуладаа, ариг сэбэрэй байдал сахигдахаяа болинтожо байна. Энэ үбшэндэ ехэ һэргэг байха хэрэгтэй бшуу даа. Нюһатабал, ханяажа, бэеын халуунай дээшэлбэл, заатагүй эмшэндэ ошохо гү, али гэртээ дуудаха хэрэгтэй. Һэргылэмжын тарилга хүүлэхэнь шухала.

Нэгэ жэл үнгэрөөд дахин тарюулха хэрэгтэй. Манай бэе тарилгатай байхадаа тэрэ үбшэндэ һураад байна, тарилгын хаһа дүүрэхэдэ, бэе махабаднай һула болоно. Мэнэ гэһээр хабар-на­марай ханяадан эхилхэ. Газаа хүйтэржэ эхилхэдэ, уларилай хубилхада заншалта ёһоор ОРВИ- тай зоной тоо ургадаг гээшэ. Мүнөө ковидаар үбдэһэн эмнэлгын газарта арга абажа байһан зо­ной ехэнхи хубинь тарилгаяа дабтуулаагүй байгаа, – гээд Буряадай Элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо Валерий Амагыров хэлээ.

- Буряадта коронын шэнэ долгиндо бэлэн: тестнүүд, масканууд абагданхай, эмнэлгын газар­нуудта һууринууд бии. Томо зондо тарилга хэхын хажуугаар һургуулиин үхибүүдтэ тарилга хэгдэ­нэ. Энэ хэрэгтэ вакцина абагданхай. Мүнөө дээрээ 3210 «Спутник М» вакцина бии. 2383 багашуулда түрүүшын тарилганууд хэгдээ. 1854 үхибүүн тарилга дүүргээ, – гэжэ Валерий Амагыров хөөрэбэ.