Ниигэм 27 jul 2022 686

Майдарай хурал

Дэлхэйн буддын шажантанай гол һайндэрнүүдэй нэгэн - Майдарай хурал – Ородой заншалта Сангхын бүхы дасангуудта хурагдахань. Ивалгын «Хамбын хүреэн» дасанда тус хурал июлиин 31, августын 1,2-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ гэжэ дуулгая.

Түрүүшынь үдэртэ үглөөнэй 9 сагһаа үдэ болотор Ивалгын дасанай ламанар «Ганжуур», харин үдэрэй 14 сагһаа 16 саг болотор Майдариин «Дончод» хуралнуудые хураха юм. Тус һайндэрэй 2-дохи үдэрынь тон шухала гээд тоологдодог. Энэ үдэр ламанар Майдари бурхандаа магтаалнуудые уншаха зуураа, мандал үргэдэг заншалтай. Тусхайта Майдариин «Дувтан» хурал үглөөнэй 8 сагһаа хурагдаха. Үдэ багаар Майдари бурханаа ногоон мориной тэргэдэ залажа, дасанаа гороолхо. Харин һүүлшынь үдэр ламанар Гомбо, Гонгор, Лхамо болон Жамсаран сахюусануудта зорюулжа, хурал үнгэргэхэ. Тэрэнэй һүүлээр заншалта ёһоор эрын гурбан наадан үнгэрхэ юм.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ