Ниигэм 2 aug 2022 297

30 шата дабаһан абарга. «Алтаргана» нааданай удаа

Ага тосхоной түбэй стадионой дэргэдэхи багахан ой модонуудай һэрюундэ һээр шаагшад мүрысөө. Энэ һонирхолтой мүрысөөндэ Буряад Уласай, Эрхүү можын, Красноярскын ба Үбэр Байгалай хизаарнуудай болон Монголой 220 тамиршан хабаадаа.

© фото: Олег Фёдоров

Һээр шаалган урда сагта буряад эрэшүүлэй дунда ехэ хүндэтэй байгаа юм. Теэдшье оройдоол 2013 онһоо хойшо мүрысөө үнгэргэжэ, спортын нэгэ зүйл болгогдоо. Абаһаар лэ олоной дунда һайшагдаа, дэмжэгдээ. Тиигэжэ Буряад Уласта “Наадан-Сурхарбаанай” бүридэлдэ оруулагдаа. Удаань “Алтаргана” нааданай мүрысөөнүүдтэ өөрын гол һуури эзэлээ гээд һанагдана.

Һээр шаалга эгээл түрүүн нэбтэрүүлэгшэдэй нэгэн Алексей Гыргенов һонирхолтой тэмдэглэл ниигэмэй сүүлжээнэй нюур хуудаһандаа табиһан байна.

- Мүрысөөндэ хабаадагшадай нэгэн буряад дэгэл, гутал үмдэжэ, бүһэ бүһэлөөд, һээр шаалганда хабаадажа эхилһээр, архивһаа гараһан юм. Нюдэнһөөмнай нулимса гоожотор муу байдалаа хөөрөө бэлэй. Бидэ дэмы һээр шаалганиие һэргээнэгүйбди гэжэ ойлгообди, - гээд Алексей Гыргенов бэшэнэ.

«Алтарганаһаа» Буряадай тамиршад зургаан медальтай гэртээ баяртайнууд бусаа. Хубиин тоосоондо өөр өөрын наһанай бүлэгтэ Захааминай аймагай Дүтэлүүр һууринай Аюр Раднаев, Хуртага һууринай Булат Дарижапов гэгшэд алтан медальнуудые абаа. Закаменск хотын Дмитрий Крылов, Шара-Азарга һууринай Хэшэгто Раднаев, Хэжэнгын аймагай Олег Мункуев гэгшэд мүнгэн медальнуудаар шагнагдаа. Буряадай “Наадан-Сурхарбаанда” Дмитрий Хэшэгто хоёр абарга болохын түлөө шанга тулалдаанда хабаадаа бэлэй гээд һануулая. Энэшье удаа эдэ һайн дүн харуулба.

Командна тоосоондо Захааминай аймагай һээршэд шангай 2-дохи һуурида гараа. Буряадай 1-дэхи суглуулагдамал команда түрүүлжэ гараа. Хэшэгто Раднаев, Сергей Раднаев, Жалсып Манзаров, Александр Базаров, Бавасан Митапов гэгшэд алтан медальда хүртэһэн командын бүридэлдэ байгаа.

Абарга болохын түлөө мүрысөөнэй һүүлшын шатада эгээл эрхим табан тамиршад ороо. Бүхы дээрээ 30 һээр хухалһан Үбэр Байгалай хизаарай Дулдаргын аймагай Үзөөн һууринай Алексей Очиров шалгаржа, гол шан абаба. Хубиин тоосоондо тэрэ 21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда 1-дэхи һуури эзэлһэн байна. 

Эдэ үдэрнүүдтэ абарга һээршэн Түнхэнэй аймаг амархаяа гаранхай. Алексей Очиров 2018 ондо тиишээ ерэһэн юм. “Алтан Мундарга” гэһэн уласхоорондын хуралдаанда хабаадаа һэн. Тэрэ үедэ оройдоол 17-тойхон ябаһан тамиршан һүүлшын шатада хүрэжэ, ганса гол шан абаһан Жалсап Манзаровта шүүгдээ бэлэй. Харин мүнөө жэлдэ өөрөө абарга боложо тодорбо ха юм. Амжалтануудынь Түнхэнэй Алтан Мундаргаһаа эхитэй гэжэ хэлэбэл, алдуу болохогүй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Олег Фёдоров