Ниигэм 2 aug 2022 416

Шагай нааданай нюуса

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» нааданай үедэ шагай наадан хэзээ хэзээнэйхиһээ һонирхол татаа. Теэд Буряад Уласай тамиршад тэндэ айлшад мэтэ байһаниинь халагламаар. Юуб гэхэдэ, оройдоол нэгэ хүрэл медаль абажа шадаа бшуу. Бусад шангай һууринуудые талмайн эзэд эзэлээ.

© фото: Борис Балданов

Буряад угсаатанай заншалта шагай нааданда бүхы дээрээ 81 хүн хабаадаа гэжэ шүүгшэд мэдүүлээ. Монголой, Шэнэхээнэй түлөөлэгшэдһөө гадна, аяар холын Сахалинай можодо, Ямало-Ненецкэ автономито тойрогто ажаһуудаг буряад угсаатан мүрысөөндэ оролсоо.

Заншалта ёһоороо шагай наадан гурбан шэглэлээр үнгэрөө. “Няһалалгада” Аюша Мункуев, Долгорма Дориева гэгшэд 1-дэхи һууринуудые эзэлээ. Батор Цыденжапов Марина Цыренжапова хоёр “шүүрэлгэдэ” түрүүлээ. “Мори урилдаанда” Цындыма Жамбалова шалгараа. Абсолютна чемпионой нэрэ зэргэнүүдтэ Долгорма Дориева, Дашинима Цыбенов гэгшэд хүртөө. Эдэмнай булта Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогой нютаг нугануудай тамиршад болоно гээшэ.  

Буряад Уласай суглуулагдамал командын гэшүүн Нимацырен Дандаров “няһалалгада” 3-дахи һуурида гаража шадаһаниинь һайшаалтай.

Агын тойрогой түлөөлэгшэдэй амжалта туйлаһаниинь ойлгосотой. Ушар гэхэдэ, тэндэ шагай наадан хүгжэнхэй, олоной дуратай наадан болоно. Тиимэһээ бүхы нютаг нугануудта аха захатан залуушуултайгаа сугларжа, тусхай клубуудые байгуулна. Нааданай азатай, удха шанартай танилсахаһаа гадна, сугларагшад угайнгаа түүхэ, ёһо заншал мэдэжэ абана. Тамиршад долоон хоног бүри өөр өөрын һууринда мүрысөө эмхидхэнэ. Һүүлэй үедэ нютаг һууринуудай дунда шанга тулалдаанууд эмхидхэгдэдэг болонхой. Тэрэнь мүнгэтэ һаашье, олоной анхарал татана.

Эгээл иимэ клубай дэргэдэ шагайн азануудтай Дарима Энэбешиева танилсаһан юм. Дулдаргын аймагай Үзөөн һууринһаа уг гарбалтай энэ басаган мүнөө жэлдэ Буряад Уласай “Наадан-Сурхарбаанда” абарга боложо тодороо һэн гээд һануулая. “Алтарганада” тэрэ эрхим табан наадагшадай тоодо орожо шадаа.

Мүн шагай нааданда Буряад Уласта анхарал нэгэшье хандуулагданагүй гэжэ суглуулагдамал командын гэшүүд гомдолоо нюусаар мэдүүлнэ. Ганса томо һайндэрнүүдэй үедэ шагай наадагшадые бии бэлэй гэжэ һанан, бага зэргэ суглуулжа, тэмсээ эмхидхэһэнэй нэрэ зүүнэ.

Буряадай түлөөлэгшэдэй мэдүүлһээр, энэ “Алтарганын” мүрысөөндэ шагай наадан яһала ондоо дүримөөр эмхидхэгдээ. Жэшээлбэл, “шүүрэлгэ” нааданда хабаадагша бүхэн 30 дахин туршалга хэнэ. Мүн Буряадта оройдоол 10-аад туршалга хэгдэнэ. Иигэжэ мүрысөөгөө түргөөр түгэсхэхөө оролдоно.

Можо хизаарнуудта ондо ондоо дүримтэйгөөр шагай наадалгаар тэмсээнүүд болоно гэжэ Агын тойрогто болоһон “Алтаргана” наадан элирүүлээ. Хэзээб даа бүгэдэ буряад угсаатан нэгэ адли тэгшэ дүримтэй болохо бэзэ гээд найдагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов