Ниигэм 3 aug 2022 309

Хараа доро

Уһа мүрэнэй эрьеһээ халин гарахые Улаан-Үдын захиргаан харааһаа алдангүй ажаглажа байнхай.

Ехэ уһан Буряадай ниислэл хүрэхэгүй. Юундэб гэхэдэ, Хёлго болон Сүхэ голнуудта уһан үлүү ехэ болоодүй гээд, хотын мэр Юрий Шутенков найдуулна. Үнгэрһэн жэлдэ гэрнүүдые уһанда оруулхагүйн тулада 3 километрэй зайда халхабша байгуулагдаа ха юм. Теэдшье гэнтын үерэй  добтолбол, бүхы техникэ бэлдээтэй.

Урда жэлнүүдэй дүршэл дээрэ үндэһэлһэн үерһөө аршалгын бүхы хэмжээнүүд абтаатайшье һаань, уларилда захиралта үгэхөөр бэшэ ха юм.

Сэлэнгын уһанай хэмжээн урда жэлэйхиһээ доогуур байна. Мүнөө дээрээ 111 сантиметр болонхой. Сүүдхын туршада 1 сантиметрээр нэмэгдэнэ. Үдэ голнай 80 сантиметр шэнээн болонхой. Үнгэрһэн жэлэй сентябриин 3-да эгээл ехэ хэмжээндэ бодоод байгаа һэн. Тиихэдэ 269 сантиметр болотор дээшэлээ һааб даа.