Ниигэм 11 aug 2022 383

Баунтын эдэбхитэд урагшатай

Холын Баунтын аймагай ажаһуугшад ажабайдалаа өөһэдөө зохёожо, нютагаа гоё болгоно. Буряад Уласай бусад аймагуудһаа дутуу бэшээр эндэ ТОС-ой нэгэдэлнүүд ажалаа ябуулна.

Баунтын аймагай засаг даргын орлогшо Борис Анатольевич Эрдынеевэй хэлэһээр, ТОС-ой эдэбхитэдэй хээгүй юумэн гэжэ үгы - олон шэглэлээр хүдэлжэ, бүхы талаар нютаг нугаяа шэмэглэнэ, һууринуудайнгаа шэг шарай таатай болгоно. Бүхы дээрээ Баунтын үргэн дэбисхэртэ 30 гаран ТОС тоологдоно.

- 2014 ондо Монгой һууринаймнай эдэбхитэд өөрын хүсөөр хүүргэ бариһан юм. Шанга үерэй һүүлдэ аймагайнгаа түбтэ харилсаа үгы болошоод байгаа һэн. Энэл нютагта 50 һууритай соёлой байшан баригдаа. Романовка һууринда ТОС-ойхид хамтаржа, һүмэ бодхоогоо. Варваринский һууринайхид соёлойнгоо байшаниие заһабарилаа. Иимэ жэшээнүүд манай аймагта олон, - гэжэ Борис Эрдынеев хэлэнэ.

Романовкын ажаһуугшадай буянтай хэрэг

Хоёрдугаар Николай хаанай зобожо хосорһондо зорюулагдаһан һүмэ олоной хүсөөр бодхоогдоо. Буянта хэрэгтэ бүхы Романовка һууринай ажаһуугшад, тэндэһээ гаража ошожо, холо ойгуур ажамидардаг хүн зон туһа нэмэри үзүүлээ. “Наследие” болон “Гармония” гэһэн ТОС-уудай эдэбхитэд түрүү зэргэдэ байһаниинь гайхалгүй.

“Наследие” гэһэн ТОС-ой эдэбхитэд - Оксана болон Юрий Большаковтоной гэр бүлэ һүмын зосоохиие модоор һиилэжэ шэмэглэһэн байна.

Хизаар орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын ажал “Наследие” эдэбхитэйгээр ябуулна. “Витим мүрэнэй хүүюур дабажа гарагшадта” гэһэн катер онгосотой хүшөө табигдаа. Мүн Витимээр урадхуулгада хабаадаһан капитануудта дурасхаалай самбар бэлдэгдээ.

Энэл ТОС-ой дэргэдэ һайн дуратанай “Серебро Витима” гэһэн бүлгэм байгуулагданхай. Волонтёрнууд уласай урилдаануудта  һүүлшын хоёр жэлдэ заал һаа түрүүшүүлэй тоодо оролсоод лэ ябана. Коронавирус үбшэнэй һүжэрхэ үедэ тэдэ нютагайнгаа үндэр наһатайшуулда эм дом, эдеэ хоол дамжуулжа туһалһан байна.

Романовка һууринда “Гармония” гэһэн ТОС олон жэлдэ эдэбхитэйгээр хүдэлнэ. Людмила Персиковна Богун түрүүлэгшэтэй энэ ТОС хүүгэдэй гурбан талмай бариһан габьяатай. Нютагайнгаа номой санда мебель абажа бэлэглээ. Һүмэ барилгадаа бүхыгөөрөө туһалаа ааб даа. Мүнөө үедэ Илалтын парк тэдэ зохёон байгуулна.

- Манай “Гармония” ТОС-ой эдэбхитэдэй тоодо олон уран гартайшуул оролсоно. Жэшээлбэл, Туяна Чимитова шулуун дээрэ аргагүй гоё зурагуудые табина. Буряад, эвенк, славян онтохонуудай хэһэгүүдые багахан шулуунууд дээрэ зураадхина. Һээр хухалагшадай, бүхэ барилдаашадай, мори урилдаашадай нюур шулуун дээрэ гаргагдана.  Мүнөө Туяна Улаан-Үдэдэ һурана. Любовь Геннадьевна эжынь уран гартай оёдолшон юм. Хоюулаа ТОС-оймнай эдэбхитэд гээшэ. Дарима Содномовна Гомбожапова буряад хубсаһа, илангаяа эхэнэрнүүдэй самса, дэгэл гоёор оёдог гээшэ. Эм домто ургамалнуудые суглуулдаг Елена Туголукова ТОС-ой ажалда мүн лэ хабаадана. Жэмэс, һархяаг суглуулжа, элдэбын эдеэ амтатайгаар буйлуулдаг заншалтай. Һаяхана Загарайн аймагта үнгэрһэн уласай хуралдаанда Еленын суглуулһан гүрөөһэнэй үбһэнэй сайгаар (иван-чай) Буряадай Толгойлогшо Алексей Самбуевич Цыденовые хүндэлөөбди, - гэжэ “Гармония” ТОС-ой хүтэлбэрилэгшэ Людмила Персиковна Богун һонирхолтойгоор хөөрэнэ.

Витимкандаа дуратайнууд

“Витимканское” гэһэн хүдөөгэй захиргаанда 2010 онһоо хойшо “Витимкан” гэжэ нэрэтэй ТОС эдэбхитэйгээр хүдэлжэ байдаг. Эндэ оройдоол 150 гаран хүн ажаһуудаг гээд мэдээсэе. Хэды тиигэбэшье Витимкан гэһэн голойнгоо эрье дээрэ һайхан амаралтын газар зохёогоо.

ТОС уласай урилдаануудта хабаадажа, шүүһэн мүнгөөрөө соёлойнгоо байшанда туһалаа. Гэрэй кинотеатр, телевизор, арадай костюмууд худалдан абтагдаа.  

- Һууринайнгаа хажуудахи хүүргэ заһабарилһан байнабди. Энэмнай эгээл ехэ туйлалтамнай гээшэ. Хажуугаарнь нютагаа бог шоройһоо сэбэрлэнэбди, үйлсэнүүдээ гэрэлтүүлээбди. Хаягдаад, үмхиржэ унажа байһан хэдэн байшангуудые хуу абажа хаяабди, - гэжэ “Витимкан” ТОС-ой хүтэлбэрилэгшэ Ирина Ефимова мэдүүлнэ.