Ниигэм 17 aug 2022 482

Дасанай найр

Харгааһата һууринда оршодог Түгнын түб дасан руу Майдари бурхан залагдажа, дэргэдэнь 16 субарга бодхоогдожо, ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ, августын 21-дэ Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй хүтэлбэри доро арамнайлагдахань.

Урдахи хоёр үдэртэнь, августын 14-15-да 108 боти Ганжуурые арбан табан ламанар уншаха юм. Улас түрын болон олониитын ехэ ажал ябуулагша Бато Семёнов, мэдээжэ эмшэн, Алханада субаргануудые бодхоолсоһон Дынсыма Дышенова болон бусад Монголһоо Ганжуурай ботинуудые Түгнын түб дасан руу 2006 ондо залан асарһан. Тэрэ гэһээр жэл бүри таһалгаряагүйгөөр хурагдадаг юм. Удаань буддын шажанай ехэ ном баряад, дасанаа тойроод гороолдог заншал тогтонижонхой.

“Гурбан метр үндэртэй Майдари бурханиие Түбэдһөө залан асараабди. Будда бурханай 16 шабинарай тоогоор 3 метр 66 сантиметр үндэртэй субаргануудые бодхоогообди. Энэ найртамнай оролсыт!” – гэжэ Түгнын түб  дасанай шэрээтэ уряална.

 Найр нээлгын ёһолол августын 21-дэ 12.00 сагһаа эхилхэ, эрын гурбан наадан 13.00 сагһаа үнгэрхэ. Бүхэ барилдаанда 2006 онһоо дээшэ наһанай үхибүүд болон томошуул хабаадаха. 40-50 метр зайда һур харбаха. Буряад морёор 2200-һаа  4400 метр хүрэтэр зайда урилдаха.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​

Фото: Вандан Будаевай гэрэл зураг