Ниигэм 17 aug 2022 246

Нүүдэлшэдэй найр

Аха дүү Монгол орондомнай Бүхэдэлхэйн нүүдэлшэдэй найр боложо үнгэрбэ.

© фото: Монголой соёлой яаманай сайтһаа

Горхи-Тэрэлжэ гэһэн Үндэһэтэнэй хүреэлэндэ 3 үдэрэй туршада ехэ хүлгөөтэй байба. Тиишээ Монголой 21 хүдөө аймагуудһаа болон ниислэл Улаан-Баатарһаа бүхыдөө 1400 гаран хабаадагшад сугларһан байха юм. Түлөөлэгшэд һэеы гэр, эд бараа, табан хушуу малаа болон нүүдэлшэ арадай эдеэн гэхэ мэтэ зүйлнүүдые абажа ерэһэн байна.

Тус найр наада эмхидхэгшэд гэхэдэ, Монгол Уласай соёлой яаман, соёл уралигай департамент болоно. Тиихэдэ Буряад орондо мэдээжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ, «Модерн Номадс» гэһэн эмхиин захирал М.Есөнмөнх өөрынгөө горитой хубитаяа оруулһан юм. Тус найр нааданда Монгол ороной олзын хэрэг эрхилэгшэ хүрэжэ ерээд, хабаадалсаа.

-Нүүдэлшэ арадай түлөөлэгшэдэй булта эндэ суглараад байхань тон ехэ удха шанартай. Һанал нэгэтэн нүүдэлшэ арадай        соёл уралигта хабаатай асуудалнуудые хэлсэхэ, шиидхэхэ, - гэжэ Монгол Уласай юрэнхы сайд Л.Оюун-Эрдэнэ нээлгын баярай оршондо үгэ абахадаа хэлэһэн байна.

Саашадаа нүүдэлшэ арадай фестиваль үргэдхэгдэжэ, уласхоорондын хэмжээндэ гарахаар хараалагдана. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Монголой соёлой яаманай сайтһаа