Ниигэм 18 aug 2022 394

​Аяншалагша юу шэлэнэб?

Хэды болоод, хари гүрэнөөр аяншалнат гэһэн асуудалда хабаадаһан зоной 81 хубинь хилын саагуур ябадаггүйбди гэжэ харюусаба. Харин тэдэнэй 12 хубинь түхэреэн жэлэй туршада нэгэ дахин ондоо газар дайдаар айлшална. Асуултада хабаадаһан бүхы зоной оройдоол 3 хубинь жэл бүхэндэ алтан хилэ алхажа амарха дуратай байһанаа хэлэжэ үгөө. Үргэн ехэ Ород Уласайнгаа нютаг можонуудай байра байдалтай танилсангаа амарнабди гэжэ шэнжэлгэдэ хабаадаһан ажаһуугшадай 18 хубинь хэлэбэ. Холо бэшэ оршоһон Эрхүү, Новосибирск болон ниислэл Москва, Нева мүрэн дээрэ түбхинэн, Санкт-Петербург хотонуудта хүрэжэ амарна гэжэ эли болобо.

Эгээл олон зон Москва, Санкт-Петербург хотонуудта ерэхэ жэлэйнгээ амаралтаяа үнгэргэхэ хүсэлэнтэй. Үшөө тиихэдэ зөөлэн уларилтай, хара далайн эрьедэ оршоһон Сочи хото амарагшадай дура татана. Тиихэ мүртөө ехэнхи зон турфирмэдэ хандажа, амаралтын путёвконуудые худалдажа абахаар бэлэн бэшэ байһанаа мэдүүлнэ, эдэнэй 14 хуби зон тусхай эмхинүүдтэ хандахабди гэнэ. Нютагаймнай ажаһуугшад амаралтаяа зохёоходоо, танил түрэлнүүдэйнгээ заабаряар гү, али ниитын сүлжээндэ  мэдээсэлнүүдые суглуулаад, холын замда гарана.  

  • Амаралтынгаа газар шэлэхэдээ, ехэнхи ушарта мүнгэнэй тала харана. Үзэсхэлэн һайхан байгаалитай нютагууд мүн лэ шэлэгдэнэ. Һайн уларилтай нютагууд олон зоной дура татадаг юм байна, - гэжэ уласай хүтэлбэриин түбэй ахамад мэргэжэлтэн Лариса Чукреева дуулгана.

Асуултада оролсоһон ажаһуугшадай 43 хубинь хани нүхэртэеэ амархада тон тааруу гэжэ хэлэнэ. Харин 40 хубиинь хүнүүд гэр бүлөөрөө үри хүүгэдтэеэ амархада гоё гэнэ. Харин нүхэдөөрөө амарха зоной тоо 34 хуби болоно. Ори гансаараа амархаяа 10 хуби зон дуратай байна. Харин  хабаадагшадай 15 хуби зон хада уулаар ябажа амардаг юм байна, 10 хубинь амарха зуураа заатагүй худалдаа наймаа хэхэ дуратай.

Эхэ байгаалиин нюрууда гаража амарха, тиихэдэ уһанай эрьедэ наранда бэеэ шаруулжа хэбтэхэ амаралта манай нютагаархид шэлэнэ. Тиихэдэ 20 хуби нютагаархиднай соёл гэгээрүүлгын удхатай амаралтада дуратай байна.

Амаралтадаа гаргашалха мүнгэ зөөриео 39 хубинь эртээнһээ суглуулна, 25 хубинь бии мүнгөөрөө амарна, харин 10 хубинь банкнуудһаа урьһаламжа абаад амардаг байна. Тус асуултада Буряад ороноймнай 18 наһанһаа дээшэ 676 хүн хабаадаа.