Ниигэм 19 aug 2022 887

Буряадһаа гарбалтай

«Маанай Маанай мазаалай баавгайн адал явдал» гэжэ нэрэтэй ном Монгол ороной ниислэл Улаан-Баатар хотодо нара хараба.

Хүүгэдтэ зорюулагдаһан тус номой автор Э.Тувшин болоно. Харин гоё һайхан зурагуудаар энэ номые шэмэглэн гоёогшонь, нагаса талаараа Буряадай Хурамхаанай аймагһаа гарбалтай бэлигтэй уран зураашан Лувсандагва Энхоюун. Хүүгэдэй һонирхон байжа уншаха ном дотор хада шулуутай элһэн Губида ажамидардаг баабгайхан тухай хэлэгдэнэ. Тэрэ баабгай мүнөө үедэ үгы шахуу болоһон - гансал Губида ажамидардаг амитан юм. Залуу уран зурааша өөрынгөө намтар тухай тобшохоноор иигэжэ хөөрэнэ:

-Би эжы абатаяа, дүү хүбүүнтэеэ Улаан-Баатарта ажаһуудагби. Абамни Лубсандагва Болд - халха монгол, эжымни Хурамхаанай аймагай Гаарга нютаг тоонтотой Баирма Борисовна Батуева гэдэг. Дунда һургуулида Улаан-Үдэдэ 7-дохи анги болотор һурааб, саашадаа Улаан-Баатартаа үзэжэ түгэсхөөб. Удаань хоёр жэлэй туршада Хитадта менеджерэй һургуули шудалһан байнаб. Хоёр жэлэй туршада тус мэргэжэлдэ һурабашье, тэрэнээ орхижо, һөөргөө Монгол ороноо ерээб. Би хара багаһаа юумэ зураха, шэмэглэхэ аһан ехэ дуратай һэм. Эгээл тиимэһээ Улаан-Баатарай уран һайханай дээдэ һургуулиин оюутан боложо орооб. Мүнөө ном шэмэглэхэһээ гадна, хүүгэдэй хубсаһа хунар бүтээхэ дуратайб, дизайн хэхэ түбтэ ажалтайб. Һаяхана хүдэлжэ эхилбэшье, хүүгэдэй  хубсаһанай гурбан түсэл зохёогоод байнаб. Тиихэдэ нүхэд хүбүүд басагадаараа хенд-майд гэһэн шэглэлээр элдэб олон түсэлнүүдые бэелүүлнэбди. Хенд-майд гэхэдээ, өөрынгөө гараар бэелүүлһэн хубсаһа хунар, эд бараан болоно гээшэ. Шэнэ бодол түрүүлхын түлөө уянгата дуунуудые шагнадагби, мүн өөрөөшье гитара дээрэ дуу дуулаха дуратайб. Саашадаа уран зурагай талаар, шэмэглэлэй талаар ажалаа үргэлжэлүүлхэ хүсэлэнтэйб.

Цыпилма Батуева

Фото: Авторай дурадхаһан гэрэл зурагууд