Ниигэм 23 aug 2022 587

Буддын шажанай эгээл һүртэй һүрөөтэй ёһолол Буряад орондо үнгэргэгдэхэнь

Улаан-Үдэ хотын Дээдэ Онгостойдо оршодог Дуйнхор дасанай ламанар сентябриин 24-дэ Сам хатарха.  

© фото: Анна Огородник

Сам хатархадаа, ламанар элдэб эсын багуудые үмдэжэ, хүнхинэһэн, наярһан хүгжэм доро зүжэглэн наададаг юм. Энэнь Буддын шажанай эгээл һүртэй, үзэмжэтэй ёһолол гэжэ тоологдоно. Сам үйлэдэхынгөө урда тээ ламанар хэдэн үдэрэй туршада хурал хурадаг юм.  

Сентябриин 24-дэ, Сам хатарһанай һүүлээр, ламанар Дүгжүүбэ хураха. Оросой Буддын шажантанай заншалта Сангхын хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, манай гүрэн дотор гансал Дээдэ Онгостойн Дуйнхор дасандал Сам хатар Буддын шажанай бүхы ёһо гурим соо үйлэдэгдэдэг юм.    

Элдэб һаад бэрхэшээл усадхаха, үбшэн тахалһаа, ада шүдхэрһөө абарха, мүн үйлэдэгдэжэ байһан газараа арюудхан сэбэрлэхын тулада Самай ёһолол хэгдэдэг юм.

Фото: Анна Огородник