Ниигэм 24 aug 2022 517

Эрхим багша

Баргажанай һургуулиин англи хэлэнэй багша Светлана Папич байгша оной “Россиин эрхим багша” урилдаанай түгэсхэлэй шатада гараа. Сентябрь һарада Тюмень хотодо болохо түрүүшын очно шатада оролсохоор тэрэ мүнөө бэлэдхэл хэжэ байна.  

Түгэсхэлэй шатада гараһан 86 багшанарһаа 15-иинь лэ удаадахи шатада гараха аргатай юм. Тиимэ ехэ гэгшын тэмсээн Светланые хүлеэнэ. “Хэшээл” болон “Хүмүүжүүлгын үйлэ ябадал” гэһэн шэглэлээр багшанар урилдаха юм. Октябрь һарада болохо хоёрдохи шатада “Мастер-класс” болон “Жэлэй эрхим багшада - асуудал” гэһэн шэглэлээр шалгалтанууд байха. Түгэсхэлэй шатада гүрэнэй түрүү табан багшанар болон Гран-при шан абагша эли болохо.

Светлана Базаржабовна 12 жэлэй туршада багшаар хүдэлнэ. 2010 ондо Москвагай гүрэнэй лингвистическэ ехэ һургуули түгэсхөөд, сэрэгшэ нүхэрэйнгөө хойноһоо Забайкалиин хизаар ерээ, удаань Баргажан нютаг руугаа буугаа.

Иимэ урилдаануудта Светлана Папич анха түрүүшынхиеэ оролсоногүй. 2021 ондо муниципальна хэмжээндэ түрүүлһэн юм. Харин байгша ондо муниципальна болон региональна шатануудые амжалтатайгаар дабажа, Буряадай хэмжээндэ эрхим багша гэжэ тодорһон.  

Үнгэрһэн жэлдэ Улаан-Үдын 3-дахи лингвистическэ һургуулиин англи хэлэнэй багша Раджана Дымбрылова Россиин 15 эрхим багшанарай тоодо ороо һэн. Бүри урид Улаан-Үдын 59-дэхи гимназиин ород хэлэ болон литературын багша Елена Цыдыпова Россиин түрүү табан багшанарай зэргэдэ байгаа бэлэй. 

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа