Ниигэм 24 aug 2022 356

Урилдаанда шалгарба

2023-2024 онуудта хотые болбосон түхэлтэй болгохо эрхим түлэбүүдэй VI Бүхэроссиин урилдаан үнгэргэгдэбэ. Буряад ороной Гусиноозёрск ба Закаменск хотонууд илагшадай тоодо оробо. Байгша оной урилдаанда 75 можоһоо  280 мэдүүлгэ ороһон байна.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа
  • Гусиноозёрск хото амаралтын газар болбосон түхэлтэй болгохоёо федеральна һан жасаһаа 85 сая түхэриг абаха, 70 сая түхэриг Закаменскын  Ленинэй ба Крупскаягай гудамжануудай хоорондохи ябаган үйлсые болбосон түхэлтэй болголгодо үгтэхэ. Манай  илагшадые амаршалнабди! - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлээ.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Марат Хуснуллинай мэдээсэһээр, бүхыдөө 160 түлэб илажа гараа.  

- Энэ урилдаан тон эрилтэтэй, тиимэһээ бидэ Юрэнхылэгшэдэ хандаабди. Тиин ерэхэ жэлһээ урилдаанай хангалгые хоёр дахин, 20 млрд түхэриг болотор ехэ болгохо гэһэн үүсхэл тэрэ дэмжээ. Тиигэжэ бидэ үшөө олон хотонуудые хабаадуулжа, үшөө олон түлэбүүдые бэелүүлхэ, мүнгэ зөөри ехээр шэглүүлхэ аргатай болохобди, - гэжэ  тэрэ мэдээсээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа