Ниигэм 31 aug 2022 515

Элшэ хүсэнэй асуудал

Аха дүү монголшууднай Эгийн-Гол гэжэ нэрэтэй мүрэн дээрэ 315 мегават хүсэтэй гидроэлектростанци бариха тухай ажал ябуулжа байна. Энэ хэрэгтэнь хүршэ Хитад гүрэн 700 сая түхэриг шэглүүлбэ.

© фото: aakolotov.ru

Түрүүшын шэнжэлэлгэнүүдэй дүнгөөр, тус ГЭС-эй барилга, мүн саашадаа ашаглалга дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болохо Байгал далайда харша нүлөө үзүүлхэгүй гэжэ элирээ. Ушарынь гэхэдэ, Эгийн-Гол Байгал далайда шудхадаг Сэлэнгэ мүрэндэ уһаяа оруулдаг юм.

-Намарай түрүүшын һарын 31 болотор шэнжэлэлгын ажал дүүрэхэ. Һаяхана француз компаниин хэһэн шэнжэлэлгэтэй дүтөөр танилсаабди. Тэдэнэй хэлэһээр, зарим тэды эрилтэнүүдые һайнаар дүүргэбэл, Ород Уласай дэбисхэр дээгүүр урдан гарадаг Сэлэнгэ мүрэндэ харша нүлөө үгы. Харин Монголой талаар урдажа байһан Сэлэнгэдэ муу хойшолонтой байжа магадгүй. Тиимэһээ һайнаар ажалаа зохёохо болонобди, - гэжэ Монгол ороной элшэ хүсэнэй сайд Нансалын Тавинбэх хэлэбэ.

Энэ талаар хэгдэһэн бүхы ажал хүдэлмэринүүд ЮНЕСКО-гой Бүхэдэлхэйн байгаалиин баялигуудай талаар хорооной хуралдаанда дурадхагдаха юм. Тус барилга Хитадай дэмжэлгээр 2016 ондо баригдажа эхилһэн аад, Ород Уласай ЮНЕСКО-до гомдол бариһанайнь хойно барилгын ажал тогтоогдоһон байгаа.

Фото: aakolotov.ru