Ниигэм 31 aug 2022 535

Эрдэмтэнэй мүнхэ дурасхаалда

Сентябриин 1-дэ Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай ехэ һургуулида түүхын эрдэмэй доктор, профессор Баир Дашибаловай нэрэмжэтэ кабинет нээгдэхэнь.

© фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг

Профессор Баир Бальжинимаевич 1992 онһоо Буряадай ехэ һургуулида багшалһан. Тиихэ зуураа Буряадай эрдэмэй түбтэ эрдэм шэнжэлгэеэ үргэлжэлүүлһээр ябаа. Гүнзэгы мэдэсэтэй археолог дэлхэйн олон тоото экспедицинүүдтэ оролсоһон, өөрөөшье Байгалай археологическа экспедици эмхидхээд, жэл бүри шабинараа дахуулаад, хүдөө гаража, түүхын бодото баримтануудые бэдэрдэг байһан. Дундада зуунай Байгал шадарай археологическа соёлые бүхы талаһаань шэнжэлжэ, тэрээндэ зорюулһан эрдэмэй 36 хүдэлмэри хэблүүлһэн. Бүхыдөө 68 хүдэлмэри бэшэһэн байна. Түб Азиин болон Сибириин арадуудай түүхэ болон соёл гүнзэгыгөөр шудалһан эрдэмтэнэй шэнжэлгэнүүдые шабинарынь үргэлжэлүүлжэ байна. Тэдэнэй оролдолгоор БГУ-гай түүхын факультедэй дэргэдэ эрдэмтэндэ зорюулһан кабинет байгуулагдаба.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Сарюуна Эрдынеевагай гэрэл зураг