Ниигэм 30 aug 2022 670

Гайхамшаг үзэгдэл Буряад орондомнай болобо

Мухар-Шэбэрэй аймагай Зандин нютагай хажуудахи шэргэһэн нуур уһаар дүүрээ.  

© фото: Владимир Ширапов

Хори буряадуудай түрүүшын дуганай һэргээн бодхоогдоһоной удаа шэдитэ үзэгдэл болобо гэжэ нютагайхид тоолоно.   

Түгнын талада Зандин гэжэ багахан нютаг бии юм. Суулгын сомоной бүридэлдэ ородог энэ һууринда 16 үрхэтэ айл ажаһууна. Бусад нютагуудһаа юугээрээшье илгаагүй гэжэ һанахада, тэндэ гайхалтай ушарнууд һаянай боложо эхилээ, - гэжэ сэдхүүлшэн Владимир Ширапов бэшэнэ.   

Зандинайхид нютагайнгаа хооһорон хосорхые хараад һууха аргагүй байгаа. Угайдхадаа, нютагтань 1732 ондо баригдаһан субарга – Буддын шажантанай нангин шүтөөн – анханайнгаа түхэл маяг алдаагүй байһаар. Тиимэһээ нютагайхид нэн түрүүн Зандинайнгаа дуган һэргээхэ шиидхэбэри абаһан юм. Нэгэ һарын турша соо Дамдин Чойжил сахюусанай һүмэ барижархёо һэн. Эдэ хэрэгүүдэйнь зүйтэй байһые баталһан мэтэ шэргэшэһэн нуурынь һаянай уһатай боложо эхилээ ха юм.     

Зандин һуурин шадархи нуур уһаар дүүрээ. Тэндэнь нугаһад тамарна, эрьеэрнь сэсэг ногоон һалбаранхай. Хэдэн жэлэй саана манай «Үндэр» гэһэн студи «Газарай амисхал» гэжэ фильм буулгаа һэн. Тиихэдэ энэ нуур хаташаһан - оёоройнь дабһан сайран тооһоржо байгша бэлэй. Мүнөө тэндэнь булагууд тэһэрэн бурьялжа, нуур һэргээ, - гэжэ Владимир Ширапов гайхал дүүрэн хөөрэнэ.     

Теэд зандинайхид үшөө олон түсэбүүдые урдаа табинхай. Тэндэ ажаһуудаг 16 айл хамта дээрээ 450-яад толгой малтай. Тэдэнэйнгээ бэлшэхэ, уһалха газарнуудые һаядаа тодорхойлхо ёһотой. Мүн һү мяхаяа буйлуулха урданай заншалнуудые һэргээхэшье зорилготой.   

Нютаг дээрээ аяншалагшадые хүлеэн абаха хүсэлтэйбди, тиимэһээ урданай онол аргануудые һэргээхэ, өөһэдөөшье һуралсал гараха хэрэгтэй. Манай нютаг хаа-хаанаһаа ерэһэн зониие һонирхуулха, хужарлуулха дүүрэн боломжотой, - гэжэ Суулгын сомоной дарга Марина Дардаева этигэнэ.  

Зандинайхид бага багаханаар барилга хэнэ, шэнэ худагтай болоо, соёлой байшан нээхээр түсэбтэй. Түрэл нютагайнгаа һэргэн хүгжэхын түлөө дотоодын хэрэгүүдэй албанай ветеран Дондок Дабажалсанов түрүүтэй зандинайхид ехэ ажал ябуулжа байһаниинь һайшаалтай.

Фото: Владимир Ширапов