Ниигэм 6 sep 2022 483

Амбулатори үүдэнүүдээ сэлибэ

Алтан намарай эхиндэ 2-дохи хүүгэдэй поликлиникын шэнэ таһаг «Патриот» гэһэн региональна түбэй байшан соо нээгдээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Түбтэ дүтэ оршодог микрорайонуудай ажаһуугшадай үхибүүд  эндэ эмнэлгэ абаха аргатай болобо. Шэнэ таһагта бүхы шэглэлнүүдэй эмшэд ажаллаха, тэрэ мүнөө үеын шэнэ хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагданхай, тиимэһээ эмнэлгэ шанартай байхань дамжаггүй.  

 

- 100-дахи хороонуудта шэнэ гэрнүүд олоор баригдаа, тэндэ олон зон ажаһууна. Тиимэһээ шанар һайтай туһаламжа үзүүлхэ эмнэлгын эмхи хэрэгтэй болоо.  Урдахи амбулатори олон  квартирна гэртэ түхеэрэгдэһэн байгаа. Харин мүнөө яһала һайн оршон байгуулагдаба,- гэжэ  Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.  

Филиал 3537 үхибүүдые хүлеэн абаха аргатай.

- Би өөрөө эжы хадаа энээниие ехэтэ хүлеэгээб. Үхибүүдэйнгээ  шанар һайтай туһаламжа абаха болоһондонь ехэ баяртайб. Мүнөө үеын түхеэрэлгэнүүдтэй эмнэлгын газар нээгдэбэ гээшэ. Эндэ ерэһэн үхибүүдтэшье, эмшэдтэшье ехэ аятай оршон байдал тогтоогдоо гэжэ хэлэхэ байнаб. Манай республикын Засагай газарай иимэ филиал нээхэ арга боломжо олоһондонь баяр хүргэнэб, - гэжэ микрорайоной ажаһуугша, хоёр үхибүүдэй эжы Татьяна Михалева һанамжануудаараа хубаалдана.  

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа