Ниигэм 7 sep 2022 395

Шэнэ автобусууд

Сентябриин 3-да  Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ машинануудай түлхюурнүүдые жолоошодто барюулаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Манай республикын шухалашье, орёошье асуудалнуудые Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинай дэмжэлгээр бидэ шиидхэнэбди. Мүн   ниитын унаагай асуудалнуудые. Юрэнхылэгшэдэ хандаһанаймни удаа ниитын унаа абалгаар Буряад орониие дэмжэхэ  гэһэн сэхэ даабари үгтөө һэн. Россиин Унаа тээбэриин яаман мүнгэн туһаламжа шэглүүлээ,  үлэһэн хубииень – хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа -Алас Дурнын тойрогоор бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ  Юрий Петрович Трутневай туһаламжаар абажа хүсэлдүүлээбди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Гүрэнэй транспортна лизингэвэ компанитай хэлсээгээр дунда хэмжээнэй 65 автобус абтагдаа. Автобусуудые тушаалга шата шатаар бэелүүлэгдэхэ: октябрьта – 22 автобус, ноябрьта – 22, декабрьта – 21. Түрүүшын 9 автобус хараалагдаһан болзорһоо урид үгтэбэ гээшэ.

Автобусуудые лизингээр абалгада Буряад Уласай болон Улаан-Үдын һан жасада бүхыдөө 2,3 млрд түхэриг 2022-2027 онуудта хараалаатай.

Дунда хэмжээнэй автобусуудые абалгаһаа гадуур үндэһэн «Аюулгүй ба шанартай харгынууд» түлэбөөр томо хэмжээнэй үшөө 59 автобус мүнөө жэлдэ, үшөө 14 автобус ерэхэ жэлдэ абтаха.

- 2022 он манай Улаан-Үдын түүхэдэ лаб бэшэгдэхэ! Хотын автобусуудай  паркые иимэ ехээр шэнэлэлгэ анха түрүүшынхиеэ боложо байна. «Хотын маршрудууд» нэгэдэлэй унаануудай замда гаралга гурба дахин олошорхо. Тиимэһээ манай ажаһуугшад, хотын айлшад түлхилдэн таталдангүй, зориһон газартаа  хүрэхэ болоно, - гэжэ Улаан-Үдын мэр Юрий Шутенков тэмдэглээ.

Тэрээнһээ гадуур автопаркын  ажалшадта нэмэлтэ дэмжэлгэшье үзүүлэгдэхэ болоо.

- Бидэ ойлгонобди, автобусуудые хүнүүд лэ жолоодон ябуулха, ажаллаха. Тиимэһээ жолоошодой, мүн лэ «Хотын маршрудууд» нэгэдэлэй бэшэшье ажалшадта салин хүлһэнэйнь нэмэлтэдэ республикын һан жасаһаа 50 сая түхэриг бидэ шэглүүлнэбди, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа