Ниигэм 8 sep 2022 543

Габьяата шахтёртой уулзаа

Буряад ороной Толгойлогшо албанайнгаа хэрэгээр Сэлэнгын аймагаар ябахадаа, Буряадай АССР-эй габьяата шахтёр Валерий Спиридонович Можаровайда айлшалаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Валерий Спиридонович 42 жэл соо таһалгаряагүй шахтёрой хүнгэн бэшэ ажалда амжалтатайгаар хүдэлөө. «Нүүрһэнэй үйлэдбэриин отличник» гэһэн нэрэ зэргэтэй, бэшэшье олон  шагнал хайрануудтай: Октябриин Хубисхалай ба Ажалай Алдар Солын 3-дахи шатын орденуудаар шагнагдаһан, «Шахтёрой Алдар Соло» тэмдэгэй дүүрэн кавалер юм. Тэрэ “СССР-эй хүндэтэ шахтёр”.

Гусиноозёрскдо Шахтёрой һайндэр онсо үдэр гэжэ тоологдодог. Анхандаа энэ хото Шахта гэжэ нэрэтэй байгаа. Сэлэнгын аймагта шахтёрой ажалай олон тоото ветеранууд ажаһууна, эндэ хоёр  уурхай бии - Загастайн ба Гусиноозерско.


- Нүүрһэ малтагшад Буряад Уласай экономикын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулна. Манда хэдэн уурхайнууд бии, эгээл ехэнүүдынь Түгнын ба Никольско уурхайнууд. Шахтёрнуудай ажал бүхы экономикын элшэ хүсэнэй нөөсэнь гээшэ. Тиимэһээ  энэ һалбариин ажал хэрэг сэгнэшэгүй, тон  шухала шэглэлнүүдэй нэгэн, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо онсолон тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа