Ниигэм 14 sep 2022 402

Гадаада руу худалдалгаар ДФО-до эрхимлээ

Буряадай компанинууд Бүхэроссиин «Жэлэй экспортёр» урилдаанай тойрогой шатада шангай 11 һуури эзэлээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 Улаан-Үдын авиационно завод «Промышленностиин һалбарида эрхим экспортёр» болон «Харюусалгатай экспортёр ESG» гэһэн хоёр шэглэлдэ түрүү һууринуудые эзэлээ.

Сэлэнгын ЦКК «Промышленностиин һалбарида эрхим экспортёр» шэглэлдэ 2-дохи һуурида гараа, харин  «АПК-гай болбосоруулһан зүйлнүүдээр жэлэй экспортёр» шэглэлдэ 2-дохи һуури «Рог изобилия» абаа. «Промышленностиин һалбарида эрхим экспортёр» шэглэлдэ  бөөнөөр худалдаа наймаа ябуулдаг “Окинский” түб 3-дахи һуурида гараа.  “Азияснаб” эмхи «Жэлэй трейдер» шэглэлдэ 2-дохи һуури эзэлээ. «Техно-Экспорт» эмхи «Жэлэй трейдер» шэглэлдэ 3-дахи һуури эзэлбэ. Бага ба дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дунда Ирина Калинина «Эрхим эхэнэр экспортёр» гэгдээ, 1-дэхи һуурида “Рог изобилия” ба Юлия Рябухина гэгшэд гараа. ОРЦ «Окинский» 2-дохи һуури эзэлээ. Ехэ олзын хэрэгтэ «Эрхим эхэнэр экспортёр» Лилия Деева боложо тодороо.- Хүдэлхэ дуратайһаа гадна, шэнэ сагайхяар бодомжолхо болон хэдэн ондоо ямаршье наймаанай газарнуудта олзо оложо шадаха талаантай, хүсэ шадалтай, урагшаа һанаатай экспортёрнууд һалбари бүхэндэ бии гэжэ энэ урилдаан харуулна. Шагналнуудта хүртэһэн бүхы үйлэдбэрилэгшэдые үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб, - гэжэ илагшадые ба шангай һуури эзэлэгшэдые Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, уласай  экономикын сайд Екатерина Кочетова амаршалаа.

«Жэлэй экспортер» шан  Россиин Засагай газар эмхидхээ. Гадаада руу наймаада  эрхим дүнгүүдые туйлаһан эмхинүүдые, олзын хэрэг эрхилэгшэдые урмашуулха зорилго табигдаһан байна.

 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа