Ниигэм 14 sep 2022 578

Хяагтада терминал байгуулагдаха

Буряад Уласай  Толгойлогшо Алексей Цыденов  Алас Дурные ба Арктикые хүгжөөхэ Корпорацитай  Хяагтада ашаа тээбэри зөөлгын-эд хэрэгсэлэй шэнэ терминал байгуулха тухай  хэлсээ баталаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Буряад орон Монгол руу болон Азиатско-Тихоокеанска хизаарай оронуудта ашаа тээбэри гаргаха гол орон болоно. Тиимэһээ Хяагтада терминал барилга худалдаа наймаанай үргэдхэлгэдэ ехэ нүлөө үзүүлхэ, -  гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Терминалда ашаан буулгагдажа, хадагалагдажа байха, тиигээд мүн лэ ашаа тээбэри зөөлгэдэ туһалха үүргэ дүүргэхэ.

Энэ түлэбые бэелүүлгэдэ 364 сая түхэриг һомологдохо. Ажалай 100 шэнэ һуури байгуулагдаха. Түлэб 2022-2024 онуудта бэелүүлэгдэхэ.

Гадна Газпромбанк ба Буряад Улас харилсаануудые тогтоохо хэлсээ баталаа


Гадна Зүүн зүгэй экономическа хуралдаанай үедэ Газпромбанк ба Буряад Улас харилсаануудые тогтоохо хэлсээ баталаа.

- Бидэ Газпромбанктай хэдэн шэглэлээр харилсахабди. Газпром уласхоорондын түлбэринүүдые мүнөөшье ябуулжа байха арга боломжонуудтай, тиимэһээ  манай гадаада руу худалдагшадташье ба гадаадаһаа худалдан абагшадташье Газпромбанктай хүдэлхэдэ, ехэ ерээдүйтэй. Банк мүнөө Монголтой ород-монгол мүнгөөр (рубль-түгрик) хоорондоо тоосохо асуудал шиидхэжэ байна, энэ баһал манай үйлэдбэрилэгшэдтэ тон шухала болоно, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.Мүн баһа Газпромбанк уласай Засагай газарта  облигацинуудай урьһаламжа гаргахадань туһалхаар бэлэн.

- Бидэ эгээл эрхим технологическа бодолгонуудаа, дүй дүршэлөө болон мэргэжэлтэ шадабарияа Буряад ороной хүгжэлтэдэ шэглүүлхээр бэлэмди, – гэжэ  Банкын Вице-Президент Андрей Савченко онсолон тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа