Ниигэм 20 sep 2022 389

Абарагшад түрүүлбэ

Буряадай түймэр саралгын албанайхид мэргэжэлтэ урилдаанда түрүүшын һуури эзэлбэ. Алас Дурнын ниислэл Владивосток хотодо сентябриин 17-до «Дaльнeвocтoчнaя вepтикaль» гэһэн түргэн абиралгаар   тэмсээн түймэр сарагшадай дунда эмхидхэгдээ.  

© фото: Булат Бадмаевай дурадхаһан гэрэл зураг

Урилдаанда хабаадагшад 155 метр үндэртэй 41-дэхи дабхарта дамжуураар гараха ёһотой байгаа. Шанга гэгшын тулалдаанда Буряадаймнай абарагшад (Дмитpий Лyцeнкo, Bлaдиcлaв Aлeкceeв, Пaвeл Ивaнoв, Aлeкcaндp Cпиpидoнoв, Aлeкceй Cyтypин) эгээл эрхим дүн харуулжа түрүүлбэ. Тиихэ мүртөө 7 секундын туршада дээшээ гаража,  түрүүн табигдаһан рекорд сохибо.

-Амаргүй хүндэ урилдаан болоо, бэрхэ,  бэлэдхэл һайтай мэргэжэлтэд хабаадаа. Хоёрдохи жэлээ түрүүшын һуури эзэлһэндээ, өөһэдөөшье гайхажа байнабди, - гэжэ урилдаанда шалгарһан  Дмитрий Луценко хэлэнэ.

Хубиин урилдаанда ПСЧ-2 таһагта хүдэлдэг түймэр сарагша Александр Спиридонов олон дабхартай гэрэй үндэртэ 6 минута 9 секундын туршада гарахадаа, бусадһаа булюу байба. Тиихэдэ 6 минута 37 секундын забһарта дээшээ абиржа шадаһан  Дмитрий Луценко 2-дохи һуурида гараба.

Онсо байдалай Буряадай албанай 3 мэргэжэлтэд тус урилдаанай дүнгөөр Алас Дурнын суглуулагдамал командын бүридэлдэ абтаа. Тиигэжэ тэдэнэр Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэхэ Бүхэроссиин тэмсээндэ хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаевай дурадхаһан гэрэл зураг