Ниигэм 22 sep 2022 524

Үхибүүдээ баясуулан...

Хүүгэдэй дүрбэн талмай Ахын аймагай Саяан, Хужар, Сорог болон Өөрлиг һууринуудта эдэ үдэрнүүдтэ нээгдэһэн байна.

Ахын аймагай засаг дарга Матвей Мадасовай мэдээсэһээр, иимэ талмайнууд “1000 дворов” гэһэн гүрэнэй түсэлэй ёһоор баригдаа. Энэ хэрэгтэ 7 сая түхэриг мүнгэн һомологдоһон байна.

Олон үнгэтэ дүүжэнүүд, мүнөө сагта таарама тренажёрнууд, багашуулай наадаха элһэтэй талмайнууд Ахын эдир эрхэтэдые баясуулна. Үхибүүд эндэ ганса наадаха бэшэ, харин спортын элдэб  зүйлнүүдээр бэеэ һорихо аргатай. Турнигта аһалдаха хүбүүд, басагад тон ехээр баясана ёһотой. Юуб гэхэдэ, воркаудай хэрэгсэлнүүд ехэнхи талмай эзэлнэ. Мүн ехэшүүлшье ерээд, бэеэ һорихо аргатай.

- Өөрлигэй түбһөө яһала холо бидэ ажаһуунабди. Манай эндэ иимэ талмай бодхооһондонь баяртай байнабди. Һүүлэй үедэ үхибүүд гарай утаһа, компьютер гээшые мартаад, шэнэ талмай дээрээ үдэрөө үнгэргэнэ. Өөһэдөөшье үдэшэ болоходо, эндээ сэнгэнэбди, - гэжэ аймагай түбэй ажаһуугша Галина Махутова мэдүүлнэ.

Хүүгэдэй талмайнууд нютаг нугануудай шарай шэмэглэнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй.