Ниигэм 27 sep 2022 472

Мэдээжэ уран бүтээлшэн өөрын һургуули нээхэнь

Түрэһэн Ага нютагтань һургуулиин байшан түхеэрэгдэжэ эхилэнхэй.  

Буряадай буу зэбсэг бүтээдэг дархашуулай уласхоорондын эблэлэй ажал ябуулгын шугамаар мэдээжэ дархан Жигжит Баясхаланов тусхай һургуули нээхэ зорилготой. Ага тосхондо байрлаха тэрэ һургуулиинь байшанда Үбэр Байгалай хизаарай Хүгжэлтын жасын ба Соёлой үүсхэлнүүдэй Юрэнхылэгшын жасын дэмжэлгээр барилга-заһабарилгын хүдэлмэринүүд хэгдэжэ байна.

- Ажал ябуулжа байһан эмхиин даргатай ба Ага тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуевтай уулзажа, энэ түсэл бэелүүлхэ талаар асуудалнуудые хэлсээбди. Һургуулиин байшан досоогоо хэды таһалгатай байхаб, мүн хорёо соонь юун байхаб, хушалтань ямар аргаар хэгдэхэб, ханануудыень газааһаань ямар үнгөөр шэрдэхэб гэхэ мэтын олон юумэ зүбшэлсөөбди. Мүнөө дээрээ уһа, дулаа оруулха талаар ажал ябуулагдажа байна. Хэрэгнай яһала урагшатайгаар бүтэнэ. Тиигэжэ һаяын сагта энэ байшан Буряадай буу зэбсэг дархалха урлалай түб болохо ёһотой, - гэжэ Жигжит Баясхаланов хөөрэнэ.

Жигжит Баясхаланов буряад уламжалалта аргаар хээ сохижо, шудхажа, дарха хэдэг. 2008 ондо тэрэнэй бүтээһэн буряад хутага Москвагай Кремльдэ болоһон үзэсхэлэндэ табигдажа, мэргэжэлтэдые гайхуулһан, һайн сэгнэлтэдэ хүртэһэн юм.  

2012 ондо Баясхалановай дарханай гэр «Алтаргана» гэһэн уласхоорондын нааданда хабаадажа, гол шанда хүртөө һэн. 2016 онһоо Жигжит Баясхаланов тус ехэ нааданай эбигээн тэдхэгшэ боложо, гол шангуудыень бүтээдэг болонхой.