Ниигэм 28 sep 2022 521

Ямаршье уларилда һайн автомашинаар

Буряад Уласаймнай эмнэлгын газарнуудта шэб шэнэхэн автомашинанууд дамжуулагдаба. Бүхыдөө аяар 91 «Лада Гранта» болон түргэн туһаламжын тусхай авто-хүлэгүүдэй түлхюурнүүд  баярай оршон байдалда барюулагдаба.

© фото: Сергей Тарасенко

Үшөө тиихэдэ «В» классай автомашинанууд 19,1 сая түхэриг мүнгэндэ худалдан абтагдаа. Тэдэнь эмнэлгын түргэн туһаламжын станцида ошохо болоно.

-Жэлэй дүүрэтэр үшөө 9 автомашина худалдан абахабди. Эмшэднай үбшэнтэндэ бүри түргөөр хүрэжэ, туһа үзүүлхэ аргатай болобо. Туһаламжа үзүүлхэ шанарнайшье дээшэлнэ ха юм. Эмшэднай ямаршье уларилда һайн автомашинаар ябаха аргатай болобо. Бултаниие амаршалнаб, жолоошодто һайн, аюулгүй харгы хүсэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов хүсэбэ.

Үсөөн ажаһуугшадтай аймагуудта нэгэ-нэгэ автомашина хүртөө. Харин ажаһуугшадаар олон аймагуудта 3-4 машинанууд эльгээгдээ. Буряадаймнай ниислэл Улаан-Үдын эмнэлгын газарнуудта 32 автомашина ажаллаха болобо.

-Хүндэтэ манай эмшэд, жолоошод! Хотын поликлиникэнүүдтэ түрүүшынхиеэ шэнэ машинанууд үгтэжэ байна. Ажалдаа үшөө амжалтатай хүдэлжэ байхыетнай хүсэнэб, - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова хэлэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Сергей Тарасенко