Ниигэм 29 sep 2022 414

Дурасхаалай самбар нээгдээ

Иннокентий Матвеевич Егоровто зорюулагдаһан  Дурасхаалай самбар Эрхүү можын Ойхон аймагта, тэрэнэй тоонто нютаг Еланцыда сентябриин 23-да баяр ёһололой оршондо нээгдээ.

Иннокентий Егоровой дурасхаал ёһолон хүндэлхэеэ түрэл гаралынь, нүхэдынь, хамта хүдэлһэн нүхэдынь, Эрхүү можын болон Буряад ороной ажаһуугшад хүрэжэ ерээ.

- Мүнөөдэр бидэ Эрхүү можын Ойхон аймагай 85 жэлэй ойн баяртай дашарамдуулан, Ойхоной газар дайдын агуу хүбүүндэ - Иннокентий Матвеевич Егоровто Дурасхаалай самбар нээбэбди. Иннокентий Матвеевич ажалай ута зам өөрынгөөшье нютагта, манайшье Буряад Уласта дабажа гараа. Тэрэ орёо сагта республикадамнай ехэ барилганууд хэгдээ: һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, тамирай байшанууд, соёлой байшанууд баригдаа, экономико дэмжэгдэжэ, хүгжэжэ байгаа. Иннокентий Матвеевич тохёолдоһон элдэбын хүндэ ушарнуудые шиидхэжэ шададаг байгаа. Энэ болбол Егоровтоной бүхы гэр бүлын угайнь шанар шэнжэ гээшэ. Үнэхөөрөө, аха дүү Егоровууд бултадаа – суута хүнүүд, бултадаа гүрэн түрын ажал ябуулагшад, тиигээд тэдэ бултадаа манай буряад арадай хүгжэлтэдэ ехэ габьяатай, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын  ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов тэмдэглээ.

Баримта: Иннокентий Матвеевич Егоров Гильбэрын һургуулида багшалжа эхилээд, удаань захиралынь болоо. 1985 ондо Хойто Байгалай аймагай болбосоролой таһагые даагшаар томилогдоо. 1990 ондо  Хойто Байгалай аймагай гүйсэдкомой түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшоор һунгагдаа һэн. 1995 онһоо Иннокентий Егоров хоёр дахин Хойто Байгалай аймагай засаг даргаар һунгагдаһан юм. 2002 ондо Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй талаар орлогшоор томилогдоо бэлэй. 2004 онһоо 2017 он болотор Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо байгаа. Уданшьегүй Арадай Хуралай бүридхэлдэ орожо, табадахи зарлалай дүүрэтэр арадай һунгамал байгаа (энэ зарлал 2018 ондо дүүрээ һэн). Мүн баһа Иннокентий Матвеевич Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой хүгжэлтын эблэлэй юрэнхылэгшээр һунгагдаа һэн.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа