Ниигэм 29 sep 2022 595

Байгаалияа гамная!

Байгша оной августын 24-һөө хойшо Түнхэнэй аймагай Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй мэргэжэлтэд эмхи зургаануудаар, һуралсалай гуламтануудаар ябажа, экологическа талаар хэшээлнүүдые эмхидхэнэ. Бог шоройгоо хубаарилан суглуулха тухай һонирхолтой хөөрэлдөөн тэндэнь дэлгэгдэнэ.

© фото: tunkapark.ru сайтһаа зураг.

Эрдэмэй болон экологическа болбосоролой таһагай мэргэжэлтэд долоон хоног бүри ямар бэ даа эмхи зургаанай үйлэдбэри хүрэдэг. «Ариг сэбэрэй болон эпидемиологиин түб», “Ростелеком” бүлгэм, түбэй номой сан, Хэрэн һууринай сэсэрлигүүд – эдэ эмхинүүдтэ иимэ хэшээлнүүд үнгэргэгдөө.

Хүн зоной ажамидаралгаһаа үлэһэн бог шорой элдэбын түхэлэй байдаг бшуу. Жэшээлбэл, барилгын хэрэгсэлнүүдэй бог зүйлнүүд нэгэ доро хадагалагдаха ёһотой. Элдэб батарейкэнүүд хэды багашье һаа, байгаалида муугаар нүлөөлдэг гээшэ, 100 гаран жэлдэ үмхирхэгүй. Пластмассаар хэгдэһэн амһартанууд, целлофанаар хэгдэһэн пакедүүд 180-200 жэлдэ үжэнгүй, байгаалиие бузарладаг гээшэ. Эдэнэй олон юумыень шэнээр болбосоруулжа, хэрэгтэй ондоо эд бараа хэхэ арга  боломжонууд һүүлэй үедэ олон болоо гээд ойлгохо хэрэгтэй.

- Бүхы хэрэггүй юумэеэ нэгэ мэшээг руу хээд, хаяжа болохогүй. Пластмассаар хэгдэһэн зүйлнүүдые нэгэ талада, нүгөө таладань алюминяар хэгдэһэн зүйлнүүд  гээд хубааха хэрэгтэй. Эдээниие үйлэдбэрилжэ байһан ажахынуудта тушаабал, туһа боложо үгэхэ. Саарһаншье үйлэдбэрилэгдэдэг. Мүн хубсаһа хунар, оньһон техникэ хаянгүй, саашань хэрэглэжэ шадаха хүнүүдтэ үгэбэл, мүн лэ  һайн байхал. Шанар зэргээрнь илгагдаһан бог шорой байгаали бузарлахагүй,- гэжэ Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй мэргэжэлтэд хөөрэнэ.

Түбэй номой санда хуушарһан номууд, элдэб түхэлэй саарһан суглуулагдажа тушаагдана. Хэрэнэй хүүгэдэй 2-дохи сэсэрлигэй шабинар  Л.Н. Безотечество ахамад хүмүүжүүлэгшэдтэеэ батарейкэнүүдые, пластикова бутылкануудай таглаадаһа суглуулна.

- Мүнөө үедэ ехэшүүлтэй, үхибүүдтэй байгаали хамгаалгын талаар иимэ хөөрэлдөөнүүдые эмхидхэхэ хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, нютаг нугадаа, Эхэ орондоо наринаар хандаха гэжэ ойлгосотой үе ургажа гарахал, - гэжэ мэргэжэлтэд найдана.

Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй мэргэжэлтэд бүхы һууринуудаар ябажа, хэшээлнүүдые үнгэргэхэ түсэбүүдые уридшалан табинхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: tunkapark.ru сайтһаа зураг.