Ниигэм 30 sep 2022 887

«Эрбэдэй нютаг»

Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэндэ саһан барасай хойноһоо ехэ анхаралтайгаар харана, шэнжэлнэ. Сагаан эреэн зүһэтэй томо арьяатан Россиин  болон дэлхэйн Улаан номдо оруулагданхай. Ород гүрэндэ Саяан, Алтай хада уулануудаар ябадаг юм. Бүхы дээрээ 70-аад толгой үлэнхэй гээд тоологдоно. Саһан бараста зорюулагдаһан уласай экологическа урилдаан эдэ үдэрнүүдтэ соносхогдобо.

“Саһан барасай юртэмсэ” гэһэн урилдаан хэдэн жэлэй туршада эмхидхэгдэнэ. Хабаадаһан хүүгэд ганса зурагуудые эльгээдэг байгаа. Харин мүнөө жэл урилдаанай хэмжээн үргэдхэгдөө.

- Бидэ энэ хэмжээ ябуулга олон жэлэй хугасаада үнгэргэнэбди. Саяан хадаарнай ябадаг саһан барас манай дэлхэйе шэмэглэнэ гэжэ үхибүүдтэ хөөрэнэбди. Дээрмэшэдтэ алуулангүй ажамидарха оршон байдал шадамараар тогтоогоо һаамнай, барасай толгой олошорхо гэһэн  ойлгууламжын ажал  багашье, ехэшье эрхэтэдэй дунда ябуулагдана. Нэн түрүүн  хүүгэдэй уран зурагуудай урилдаанда ганса Түнхэнэй болон Ахын аймагуудай түлөөлэгшэд хабаадаа. Һүүлэй жэлдэ Буряадай бусад аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын үхибүүд дуратайгаар зурагуудаа эльгээгээ һэн. Энэ ушарһаа уламжалан, бидэ хэмжээ ябуулгаяа үргэдхөөбди. Уран зурагһаа гадна багахан онтохонуудые, өөрын гараар хэһэн бүтээлнүүдые  хүлеэн абанабди, - гэжэ Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй эрдэмэй болон экологическа талаар болбосоролой таһагые даагша Анжела Ильина хөөрэнэ.

Урилдаан  наһанай гурбан бүлэгтэ эмхидхэгдэнэ гээд мэдүүлнэбди. 6-10, 11-14 ба 15-18 наһанай бүлэгүүдтэ хабаадагшад хубаагдаха.

671010, Буряад Улас, Түнхэнэй аймаг, Хэрэн һуурин, Ленинэй гудамжа, 69-дэхи байра гэһэн хаягаар 2022 оной октябриин 31 болотор ажалнуудаа эльгээхэ аргатайт. https://tunkapark.ru гэһэн Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй сайт дээрэ урилдаанай бүхы гуримтай танилсажа болоно.

Автор: Борис БАЛДАНОВ