Ниигэм 5 oct 2022 326

Унаһан модо суглуулна

Октябриин 1-hээ «Хотын ойн зургаан» гэhэн эмхиин шиидхэбэреэр  түймэртэй тэмсэлэй тусхай байдалай дүүрэhэн ушараар ойн оёороор унаhан модо ба мүшэр суглуулалгын хэрэг эмхидхэгдэжэ эхилбэ.  

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Yнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ хорёод авто-унаануудаар модо суглуулагшад ой гаража, энэ хэрэгтэ хабаадаhан байна. 

- Хүнүүд унаhан модо, мүшэр суглуулжа, гэр бүлэеэ түлеэгээр  хангахын хажуугаар ой модо түймэрhөө аршалалгын айхабтар шухала үйлэ хэрэг бүтээнэ, - гэжэ хотын ойн зургаанай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Унаhан модо суглуулха хүсэлтэй зондо Дээдэ Онгостойдо, Забайкалиин арадуудай этнографическа музейн ара талада ба кардиологическа түбhөө зүүн тээшээ тусхай газар заагданхай. 

Саашадаа октябрь hарын субботын үдэрнүүдтэ унаhан модо суглуулалгын хэмжээнүүд эмхидхэгдэхэ. Ойн зургаанай ахамад даагшын үүргэ  гүйсэдхэгшэ Алексей Смирнов ой руу гараха бүлгэмүүдые ударидажа, хэрэгтэй талмайнуудые заажа үгэхэ юм.

Энэ хэрэгтэ хабаадагшад хюрөө болон бусад хэрэгтэй өөрын зэмсэгүүдые абаад ерэхэ, суглуулhан модоёо мүн лэ өөhэдөө ашаад абаашаха ёhотой гэжэ хотын ойн зургаанда онсо тэмдэглэнэ.

Суббото бүхэндэ үглөөнэй 10 сагта Ипподром, 3 гэhэн хаягаар байрладаг хотын ойн зургаанай дэргэдэ зон суглараад, өөрын авто-унаануудаар ой гарадаг гуримтай.

Гансал газар дээрэ хэбтэhэн мододые суглуулжа абахань зүбшөөлтэй. Харин үндэhэтэй модо отолхонь хорюултай, административна ба уголовно хэhээлтэтэй.  

Автор: Баярма Баторова

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг