Ниигэм 12 oct 2022 631

Заншалта ажалаа һэргээн...

Буддын шажанай заншалта Сангхын түб Ивалгын дасанай дэргэдэ арһа элдэлгын цех бүри үргэдхэгдэжэ, эршэтэйгээр ажаллажа эхилбэ. Һаяхана аха дүү монгол мэргэжэлтэдэй туһаламжаар арһа элдэдэг хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдэжэ, шэнээр тодхогдожо, ашаглалгада тушаагдаба.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Тэрэнэй хажуугаар дасанай дэргэдэ нооһо үйлэдбэрилгын цех ажалладаг юм. Ямаршье хониной нооһо угаажа сэбэрлээд, саашань буйлуулжа, эд бүтээнэ. Элдэһэн нооһоороо ехэнхидээ шэрдэг даража бүтээнэ. Тус үйлэдбэридэ «Ниитын һүрэг» гэһэн түсэлдэ хабаадажа, хони үсхэбэрилдэг зон нооһоёо тушаана гэжэ хэлэлтэй. Нооһо тушаахадаа, һайнаар сэбэрлээд асарха хэрэгтэй юм. Тушааһан нооһыетнай буйлуулаад, 60 процент шэрдэгыетнай бусааха, харин үлэһэн 40 хуби эд гаргашыень хушаха зэргэтэй.

-Эдэ бүгэдэ түсэлнүүдые бэелүүлхэдээ, буряад арад түмэн заншалта урлалаа һэргээжэ, бэе элүүр мэндэ ажаһууха гэһэн зорилго хамба лама Дамба Аюшеев урдаа табина, - гэжэ Буддын заншалта Сангхын мэргэжэлтэд дуулгана.

Бүмбэр сагаан хонинойнгоо нооһо, арһа элдэжэ, шанар һайтай, дулаахан хубсаһа, дэгэл, малгай оёжо үмдэбэл, бусадһаа һураггүй дээрэ байхал.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг