Ниигэм 12 oct 2022 547

Эсэгын үдэр-Буряадта

Буряад Уласай ниислэл хотодо Эсэгын үдэртэ зорюулагдаhан баяр ёhололнуудай бэлэдхэлнүүд ябуулагдана.

© фото: medium.com

Дэлхэйн ехэнхи гүрэнүүдтэ Эсэгын үдэр зунай эхин hарын гурбадахи амаралтын үдэртэ тэмдэглэгдэдэг заншалтай. Байгша 2022 ондо тэрэнь июниин 19-эй үдэртэ тудалдаа.

Харин Россида тус hайндэрые октябрь hарын гурбадахи амаралтын үдэр тэмдэглэхэ тухай Россиин Юрэнхылэгшын зарлиг 2021 ондо баталагдаһан юм. Мүнөө тэрэ үдэр октябриин 16-да баярай оршон байдалда үнгэргэгдэхэ түсэбтэй.        

Эсэгэнэртэ зорюулагдаhан hайндэртэ «Минии аба», «Гэр бүлын амаралта», «Абатаяа суг хамта урланабди»,  «Абатаяа эдеэ хоол бэлдэлгэ» гэhэн сэдэбүүдээр гэрэл зурагуудай мүрысөөн соносхогдоhон байна.  

Тэрээнhээ гадуур  эсэгэнэртэ зорюулагдаhан шог зугаагай, уран урлалай, гэр бүлын, hургуулиин г.м элдэб янзын видеоролигуудай урилдаан  үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ. 

Эндэ илангаяа олоороо ба эдэбхитэйгээр  үхибүүдэй хабаадахань шухала.     

Фото: medium.com