Ниигэм 12 oct 2022 522

«Добродом» туһаламжа үзүүлнэ

«ДоброДом» гэжэ нɵɵсэлэлгын түбэй волонтёрнууд тусхай операцида  байhан сэрэгшэдтэ туhаламжа үзүүлһээр. Февраль hараhаа 160 гаран тонно эд бараан ДНР-эй, ЛНР-эй ажаhуугшадта болон сэрэгшэдтэ эльгээhэн байна. Мүнɵɵ «ДоброДом» нɵɵсэлэлгын түбтэ hая татагдаhан сэрэгшэдтэ  мүн туhаламжа үзүүлэгдэнэ.

© фото: asi.org.ru/

Тус түбтэ туhалха хүсэлтэй хүнүүдhээ ба эмхи зургаануудhаа дулаан хубсаhан, дотор хубсаhан, дүрэнхэнүүд, удаан хадагалдаг болзортой эдеэ хоол, амhарта, эмүүд, боолтын зүйлнүүд болон «Донбассай үхибүүд» гэhэн акциин хэмжээндэ хүүгэдэй номууд абтана.      

Мүн лэ туhаламжын посылканууд hуралсалай газарнуудта бүридхэгдэнэ. Нэн түрүүн хэрэгтэй, эгээл шухала хэрэгсэлнүүдэй списогүүдые ɵɵhэдɵɵ сэрэгшэд эльгээдэг.    

Сэрэгтэ татагшадта туhаламжа үзүүлхэ түбүүд Буряад Уласай

бүхы аймагуудаар эмхидхэгдэhэн. Суглуулагдаһан эд бараан дунда зэргээр хоёр hарын нэгэ дахин эльгээгдэдэг. Энэнь баһал складай багтаамжаһаа дулдыдадаг.

Тэрэнэй хажуугаар  «Содействие» гэhэн жасын счёт дээрэ хүнүүд мүнгэ эльгээдэг. Тэдэнь мүн лэ тусхай операцида  байhан сэрэгшэдтэ туhаламжа болон эльгээгдэдэг. Жэшээнь, тусхай техникэ, тобшолбол, квадрокоптернуудые худалдан абадаг.    

Сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүд туhаламжагүй орхигдодоггүй. Волонтёрнууд түлеэ хахалдаг, уhа зɵɵдэг, хартаабха малтадаг.    

«ДоброДом» гэжэ нɵɵсэлэлгын түбэй ажалай гурим: 8:30-17:30.

Хаяг: Бабушкинай үйлсэ, 14 «А».

Утаһан З7-95-29.

Буряад ороной сэрэгшэдтэ туhаламжа суглуулгын  «Содействие» АНО -гой  реквизидүүд:

ИНН: 0300006966

КПП: 030001001

ОГРН:       1220300005166

Расчетно счет: 40703810509160001236

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

Корр. счет:         30101810400000000604

 Юридическэ хаяг: 670031, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, Карл Марксын нэрэмжэтэ бульвар, 16-дахи гэр, корпус I/5, 3-дахи дабхар

 

 «ДоброДом» нөөсэлэлгын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Дарима Жигжитова

 

Фото: asi.org.ru/