Ниигэм 19 oct 2022 530

160 тонно туһаламжа

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй даабаряар, сэрэгэй операцида хабаадагшадта туһа болохо  нэмэлтэ мүнгэн республиканска һан жасаһаа шэглүүлэгдээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 Мүнөөдэрэй талада эдэ зорилгонуудта 300 сая шахуу түхэриг һомологдоо. Мүн баһа республикын үйлэдбэринүүд, эмхи зургаанууд болон һаналаа табиһан ажаһуугшад өөһэдынгөө туһа хүргэнэ.

 

- Ариг сэбэрые хангалгын хэрэгсэлнүүдһээ эхилээд, авто-унаа хүрэтэр худалдан абтагдана. Абяагүйгөөр буудалгын, һүни харалгын хэрэгсэлнүүд, квадрокоптернүүд, планшедүүд, мүн зайн галаар хүдэлдэг радиостанцинууд, генераторнууд, талада унтаха мэшээгүүд гээд олон даа. Тодорхойлбол, 30 мянга гаран хэрэгсэлнүүд болон хубсаһа хунар, эмнэлгын түхеэрэлгэнүүд, эм домууд, - гэжэ Буряад Уласай тамирай ба залуушуулай бодолгын талаар сайд Иван Козырев мэдүүлээ.

Сэрэгшэдтэ эльгээгдэхэ хубсаһа болон хэрэгсэлнүүдые сэрэгэй 36-дахи  армиин, 11-дэхи  гвардейскэ бригадын, «Байгал» батальонай, Росгвардиин хүтэлбэринүүдтэй хамта, нягта харилсаатайгаар худалдан абана. Тиихэдэ Уласай  олон ондоо һалбаринуудай үйлэдбэринүүд алба хаагшадта туһа үзүүлнэ. Буряадай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай ба хүрэнгэ шэглүүлгын сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Оловянниковай хэлэһээр, зарим хубсаһа хунар эндэхи үйлэдбэринүүдтэмнай оёгдоно.

- Манай үйлэдбэринүүд миин байнагүй. Хэрэгтэй тусхай хэрэгсэлнүүдые  ба сэрэгэй хубсаһа хунар бэлдэнэ, эльгээхэ арга боломжо бэдэрнэ. Мүн шадалаараа захилнуудые хэнэбди. "Ажур-Текс", "Наран" үйлэдбэринүүдтэ дулаан оймһо, хүүртиг  захил хээбди, - гэжэ Алексей Оловянников онсолоо.


 
Тэдээнһээ гадуур, һайн дураараа туһа хүргэлгэ үргэлжэлһөөр.

  

- Улаан-Үдын Бабушкинай нэрэмжэтэ гудамжаар  байрлаһан "Добродом" түб руу ажаһуугшад эдэбхитэйгээр хандана. Мүн баһа уласай аймаг бүхэндэ нээгдэһэн "Добродом" түбүүдэй ажал урагшатай ябуулагдана. Мүнөөдэрэй байдалаар,  сэрэгэй тусхай операциин үнгэргэгдэжэ байһан газарнуудта болоод Донбассай ажаһуугшадта эльгээгдэхэ 160 тонноһоо үлүү туһаламжа суглуулагдаа, - гэжэ Иван Козырев тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа