Ниигэм 20 oct 2022 525

Эрхим мэргэжэлтэдые элирүүлбэ

Буряад орондо «Эрхим мэргэжэлтэн» гэһэн урилдаанай региональна шата үнгэргэгдэбэ.
Хэмжээ ябуулга   бүдөөр ба нэхэмэл  бүдөөр оёдог эрхимүүдые элирүүлээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Оёдолшодой нэрэ хүндые үргэхэ, урилдаанда хабаадагшадай туйлаһан амжалтануудые, түрүү дүй дүршэл олоной дунда дэлгэрүүлхэ, залуушуулай мэргэжэлдэ һурахадань ба саашадаа ажалай һуури батаар эзэлхэдэнь али болохо дэмжэлгэ үзүүлхэ гэһэн зорилгонуудтайгаар эдэ урилдаанууд үнгэргэгдэнэ гэжэ тэмдэглэе.

Буряад ороной экономикын яаманай, Буряадай үйлэдбэриин, худалдаа наймаанай ба хүрэнгэ шэглүүлэлгын яаманай, үйлэдбэринүүдэй  ба болбосоролой эмхинүүдэй түлөөлэгшэд, оёдолой ажалай ветеранууд конкурсда хабаадагшадай ажалнуудые сэгнээ.

Урилдаанда  «Наран», «Арка», «Ажур-Текс», «Фэшэн Рум» нэгэдэлнүүдэй, «Прокопова Ю.А.» гэһэн хубиин үйлэдбэриин, дүн хамта 13 оёдолшод дүршэлөө харуулаа.

 «Бүдөөр оёдог эрхим оёдолшон» янзада «Прокопова Ю.А.» хубиин үйлэдбэриин оёдолшод шангай бүхы һууринуудые эзэлбэ. Нэрлэбэл, Аксентьева Татьяна Алексеевна, Горобец Елена Николаевна, Чебунина Ольга Яковлевна. «Нэхэмэл бүдөөр оёдог эрхим оёдолшон» янзада  Баргажан һууринай оёдолшон Молчанова Ольга Ивановна 1-дэхи һуури эзэлээ. «Наран» нэгэдэлэй Санжиева Ирина Ильинична 2-дохи боложо тодороо, харин 3-дахи һуури “Арка” нэгэдэлэй Ельцина Наталья Владимировна эзэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа