Ниигэм 20 oct 2022 601

Мэргэжэл шэлэнэ

Сэлэндүүмын, Загаһатын болон Гусиноозёрск хотын 4-дэхи һургуулиин 100 шабинар мэргэжэл шэлэлгын хэмжээ ябуулгада хабаадаба.

© фото: Сэлэнгын аймагай захиргаанай сайтһаа

Томо болоод, хаана һурахаб, ямар ажалтай болохоб? Ахамад классуудай һурагшад энээн тухай заатагүй бодомжолдог гэхэдэ, алдуу болохогүй. Буряад Уласай мэргэжэлэй түб үшөө һургуулиин шаби ябаһан залуу халаанда туһа хүргэхэ зорилготойгоор  ажалаа ябуулдаг байна. Мүнөө жэл тэдэ “Траектория АЯ” гэжэ нэрэтэй түсэл бэшэжэ, Юрэнхылэгшын жасын грантда хүртэжэ шадаа. Түбэй мэргэжэлтэд 8-10-дахи  классуудай һурагшадта хэдэн мэргэжэл олон талаһаань харуулаа. Тогоошоной, хатарай багшын, модельерэй, авто-унаа заһагшын, интернедээр наймаашанай ажал дүтөөр хүбүүд басагадта харуулагдажа, эдэ мэргэжэлнүүдтэй тэдэ дүтэ танилсаа.  

- Үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгада бидэ мэргэжэлтэдээр хөөрэлдөөбди. Тэдэнэй ажалда өөһэдөө хабаадажа, шунан оролсообди. Тиигэжэ хүнгэн хүндыень ойлгожо абаабди. Намда тон дүтөөр хатарай багшын ажал харагдаа. Ерээдүйдэ уран һайханай ажал шэлэхэ һанаатайб, - гэжэ 10-дахи классай шаби Анастасия Васильева мэдүүлнэ.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Сэлэнгын аймагай захиргаанай сайтһаа