Ниигэм 26 oct 2022 659

Сэрэгшэдые дэмжэхэ

Буряад Уласай олон үүргэтэ түбтэ  октябриин 24-һөө сэрэгэй тусхай операцида татагдагшадай гэр бүлэнүүдтэ туһа үзүүлхэ тухай мэдүүлгэнүүдые абажа эхилбэ. Иимэ мэдүүлгэнүүдые Улаан-Үдын болон бүхы аймагуудай дэбисхэр дээрэ ажалладаг түбүүдтэ үгэжэ болоно.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

-Мэдүүлгэнүүдэй ашаар сэрэгшын гэр бүлэдэ ямар туһа хүргэхэб, дэмжэлтэдэ хүртэхын түлөө юу хэхэб, мүнөөдэрэй байдалаар  туһаламжа үзүүлэгдэнэ гээшэ гү гэжэ элирүүлэгдэхэ. Бүхы мэдүүлгэнүүд манай эмхи зургаан руу эльгээгдэжэ байха. Тэдэниие хаража үзөөд, шиидхэбэри абахабди, - гэжэ Буряад Уласай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын сайд Татьяна Быкова хэлэбэ.

Сэрэгшэ гү, али тэрэнэй гэр бүлын гэшүүн мэдүүлгэ үгэхэ аргатай. Сэрэгэй тусхай операцида татагдагдаһан Буряад Уласай эрхэтэдэй үхибүүдтэ болбосоролой эмхи зургаанда ороходонь туһалха юм. Хүйтэнэй сагта хэды шэнээн түлеэн хэрэгтэй болохоб, тэрэнииень гэртэнь буулгаха, хахалха гэхэһээ эхилээд, хуулиин, эд зөөриин болон сэдьхэлэй байдалай  талаар мүн туһаламжа үзүүлэгдэхэ. Олон үүргэтэ түб руу хандаһан иимэ эрхэтэдэй хэрэгыень оошоргүйгөөр бүтээхэ юм.

 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа