Ниигэм 1 nov 2022 405

Одото үдэшын гэрэлдэ

Октябриин 31-дэ Буряад драмын театрай тайзан дээрэ шүлэг, дуунай ёhото hайндэр үнгэргэгдэбэ. Баяр ёhололой оршондо Буряадай элитэ ба hая эхилжэ байhан ирагуу найрагшад шүлэгүүдээ уншажа, уянгата хүгжэм дуунуудаа хангюурдажа, харагшадай сэдьхэл хужарлуулаа.

Һайндэрэй үдэшые Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева ба Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ Сергей Доржиев  амаршалгын үгэнүүдээр нээhэн байна.

Саашадаа Буряадай үнгэрhэн сагай алдар суута уран зохёолшод ба шүлэгшэд тухай баримтата фильм харагшадай анхаралда дурадхагдаба.

Баярта үдэшын үргэлжэлэлдэ Буряадай үндэр тайзан дээрэ Н.Шабаев, Д.Сультимов, Ч.Гуруев, Н.Артугаева, С.Бадмаева, В.Шобосоева түрүүтэй ирагуу найрагшадай шүлэгүүд  гүйсэдхэгдэжэ, хүгжэм дуунууд зэдэлээ.  

Буряад Уласай уран урлалай габьяата ажаябуулагша, доцент,

Буряадай Хүгжэмшэдэй холбооной түрүүлэгшэ Санжиева Лариса Николаевна бүхэли үдэшын туршада пианино дээрэ наадажа, уянгата хүгжэмөөр үдэшые шэмэглэhэн байна. Тэрэнэй хажуугаар морин хуурай хүгжэм зэдэлжэ, харагшадай зүрхэ сэдьхэл хужарлуулаа.

Мүн лэ hайндэртэ хүндэтэ айлшан, Монголой алдар суута уран шүлэгшэн Хэнтийн Батхуу «Аялгата hайхан буряад хэлэмни» гэжэ мэдээжэ шүлэгɵɵ гүйсэдхɵɵд, олоной hайшаалда хүртэбэ. Тэрээнтэй хамта бууhан Орхончимэг дуушаниие харагшад мүн лэ халуун альга ташалгаар угтаhан байна. 

Буряадай тайзанай одод Б. Ринчинова, Г.Цыдынжапова, Б.Дамбиев, Ч.Иванов гэгшэд уран зохёолой үдэшые ялас гэмэ оюун бэлигэй элшэ туяагаар  гэрэлтүүлбэ.

Фото: Баярма Баторовагай гэрэл зураг