Ниигэм 3 nov 2022 591

Дуулан магтанаб Буряад ороноо!

Иимэ гаршагтай хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэ хотын 63-дахи һургуулиин дэргэдэ үнгэргэгдэбэ. Буряадай ниислэлдэ эмхидхэгдэһэн буряад хэлэнэй габшагай һарын дүнгүүд тэндэ согсологдоо.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой хорооной түрүүлэгшын орлогшо Любовь Цепковагай хэлэһээр, габшагай һарын үедэ хотын һургуулинуудта, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ нэгэ мянга гаран хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээ.

- Мүнөө үедэ Улаан-Үдэдэ 130 буряад хэлэнэй багша һургуулинуудта хүдэлнэ. Мүн сэсэрлигүүдтэ оройдоол 36 хүн тоологдоно. Энэ байдалые һайжаруулха һанаатайбди. Юуб гэхэдэ, бүхы һуралсалай гуламтануудта буряад хэлэнэй багша хүдэлбэл, түрэл хэлэмнай хүгжэлтын шэнэ харгыда гараха һэн, - гэжэ Любовь Цепкова һанаата болоно.

Буряад хэлэнэй һарын һүүлшын шата болбосоролой хорооной ЦМРО түб һонирхолтойгоор зохёон эмхидхээ гээшэ. Мэргэжэлтэн Гэрэлма Дымчиковагай хэлэһээр, 63-дахи һургуулиин хүтэлбэрилэгшэд дуратайгаар энэ хэмжээ ябуулга угтан абаа.

- Буряад хэлэнэй габшагай һарын һүүлшын найр нааданай үедэ гурбан урилдаан эмхидхэгдээ. Эндэ 145 үхибүүн хабаадаба гээд хэлэлтэй. Хотын бусад мүрысөөнүүдэй илагшадта бидэ шангуудые барюулаабди, һуралсалай гуламтануудай эдир артистнар һонирхолтой тоглолто харуулжа, түрүү һуури эзэлэгшэдые амаршалаа, - гэжэ Гэрэлма Дымчикова хөөрэнэ.

Үглөөнһөө хойшо 63-дахи һургуулиин номой сангай хоёр таһалгада уранаар уншалгын болон олондо дуратай болоһон “Дүрбэн тэгшэ” гэһэн урилдаанууд үнгэргэгдөө.

- Буряадай мэдээжэ, мүн залуу уран зохёолшодой шүлэгүүдые хабаадагшаднай сээжээр хэлээ. Ганса буряад үхибүүд бэшэ, мүн бусад яһатан эндэмнай хабаадаһаниинь һайшаалтай. Гоё буряад хубсаһа үмдөөд,  буряадаар шүлэг хэлэжэ байхыень хараад урмашамаар. Буряад шүлэг, оньһон үгэнүүдые, таабаринуудые, онтохонуудые ойлгоогүй һаа, эшэнгүй, заал һаа һурагты, һонирхогты, юун тухай эндэ хэлэгдэнэб гэжэ. Ород хэлэн дээрэ гү, буряадааршье һаа, номуудые уншагты, - гэжэ гол шүүгшэ, хүүгэдэй “Үльгэр” театрай зүжэгшэн Зоригто Дагбаев хабаадагшадта хандаба.

4-5-дахи классай уран уншагшадай дунда 59-дэхи гимназиин Валерия Цыренжапова (Маргарита Дугарцыреновна Шожоева багшань) түрүүлжэ гараба. 6-7-дохи классуудай үхибүүдэй дунда 55-дахи һургуулиин шабинар Сойжина Самбялова, Адиса Дашиева (багшань Цымжидма Викторовна Гомбоева) гэгшэд эрхимлээ. 32-дохи һургуулиин Святослав Перенов, 38-дахи һургуулиин Виктория Кутузова, Вера Мордовская гэгшэдые нэрлэмээр.

Буряадай уран зураашадай бүтээлнүүдтэ ами үгэхэ гэһэн даабари “Уран зураагай юртэмсэ” янзада үгтөө. Багахан зүжэгүүдые, дуу, хатар гүйсэдхэжэ, зураг дээрэ харуулагдаһан оршон байдалтай хабаадагшад танилсуулаа. Тус урилдаанда һуралсалай 6 гуламта хабаадаа. Энэ һонирхолтой хэмжээн анха түрүүшынхиеэ болоһон байна.

Буктрейлернүүдэй “Эрхим баян – эрдэм ухаан” гэһэн урилдаан  түрүүшынхиеэ мүн эмхидхэгдээ. Үхибүүд ном уншажа, багахан видео-соносхол бэлдэһэн байна. 10 хабаадагшад буряад уран зохёолшодой номуудта һайн реклама хээ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Эндэ 32-дохи һургуулиин шаби Аюр Балданов түрүүлээ.

- Буряад һарын түгэсэбэшье, хэхэ ажал хэрэгнай үшөө ехэ. Мүнөө үедэ 32 сэсэрлигтэ буряад хэлэн дээрэ харилсаха бүлгэмүүд хүдэлжэ байдаг. 4 һургуулиин эхин классуудта буряад хэлэ гүнзэгыгөөр шудалха классуудые нээгээбди. Энэ хэрэг хүн зоной һонирхол ехээр татана. Тиимэһээ ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ, - гэжэ Любовь Цепкова мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис Балданов