Ниигэм 16 nov 2022 621

Зүбшөөл үгтэхэнь

2017 оной октябриин 1-һээ Байгал далайда ажамидардаг омоли  загаһа ямаршье аргаар барихань хорюултай юм. Тиигэбэшье энэ хорилгын хэмжээ ябуулга һайн үрэ дүн үгэжэ, 2025 онһоо омоли загаһа бариха арга олгогдохонь.

© фото: irkutskmedia.ru сайтһаа

Большереченскын загаһа үсхэбэрилдэг завод байгша ондо амаргүй олон түрьһэ абажа үсхэхэнь.

-Түрьһэнһөө жараахай болотор үсхэдэг инкубаторта 1 млрд 27 сая түрьһэн хэгдэбэ. Манай түүхэдэ анха түрүүшынхиеэ иимэ олон түрьһэ инкубацида оруулба гээшэбди, - гэжэ ФГБУ "Главрыбвод" гэһэн эмхиин Байгалай таһагай хүтэлбэрилэгшэ Леонид Михайлик хэлэбэ.

2016-17 онуудта түрьһэ абаха загаһан дуталдадаг бэлэй. Мүнөө 75 тонно загаһан ядамаргүй баригдана. Үшөө тиихэдэ загаһан өөрынгөө мүрөөр гол горхонуудта орожо, түрьһэеэ хаяба. Иимэ аргаар хэды омоли загаһан түрьһэеэ хаябаб гэжэ эрдэмтэд шэнжэлжэ, тусхай харюу үгэхэ байха.

"Главрыбвод" гэһэн эмхиин Байгалай таһагай хүтэлбэрилэгшэ Леонид Михайлигай хэлэһээр, гол мүрэндэ түрьһэеэ хаяхаяа ороһон омоли яһала томо болоо.

Тус эмхиин мэдэлдэ загаһа үсхэбэрилдэг 4 завод хүдэлнэ – Галуута нуурай, Большереченскын, Сэлэнгын болон Баргажанай.

Хойто зүгтэ ажамидардаг үсөөн тоото арадуудай түлөөлэгшэд омоли загаһа хуулиин ёһоор бариха аргатай байгаа. Омоли загаһанай тоо олошорһонойхи хуулида хүнгэлэлтэ оруулагдажа, бага багаар загаһа бариха зүбшөөл үгтэжэ эхилхэнь ха. Росрыболовство эмхиин захирал Олег Шестаков Совет Федерацида болоһон суглаан дээрэ 2025 онһоо омоли бариха эрхэ үгтэжэ магад гэжэ хэлэһэн юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: irkutskmedia.ru сайтһаа