Ниигэм 24 nov 2022 335

​Харгы замууд һэргээгдэхэ

Иимэл хэлсээнүүд Волгоградай ба Еврейн автономно можонуудтай болон Хаба­ровска хизаартай баталагдаа.

- Унаа тээбэриин һалбариин гол шухала үйлын боложо байхада, үшөө дүрбэн можо хизаартай хэлсэжэ, меморандумуудые баталха арга олоһомнай ехэл һайн гээшэ. Харгын ажалай табан жэлэй түлэбүүдые табиха туйлай ехэ ажал ябуулһан можо бүхэндэ баяр хүргэнэб. Урдамнай үшөөл олон түлэбүүд, тэдэниие бидэ шата шатаарнь бэелүүлхэбди, – гэжэ Федеральна харгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Роман Новиков тэмдэглээ.

Баталагдаһан хэлсээгээр Буряад орондо харгы замай ажахын 898 модо утатай табан объект тогтоогдомол хэмжээндэ хүргэгдэхэ. Эдэ ажалнууд: республикын ниислэл хото Улаан-Үдэдэ Мухар-Шэбэрһээ ородог харгы, мүн баһа Улаан-Үдэ – Романовка – Шэтэ, Улаан- Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан – Шэнэ Уоян, Северобайкальск – Дабаан болон Северобай­кальск – Шэнэ Уоян – Таксимо харгынуудта хэгдэхэ.

- Байгал шадарай дайда байгаалиин уһаар ехэ баян юм. Дэлхэй дээрэхи эгээл гүнзэгы нуур – Байгал далайда 300 гаран гол горхонууд шудхадаг, тэдэнэй олонхинь хадын орьёлнуудһаа харьялан урдажа, далайда хүрэтэрөө республикын олон харгынуудые гарана ха юм. Тиимэһээ харгын ажалшад онсо анхарал хэмэл түхеэрэлгэнүүдтэ: хүүргэнүүдтэ, харгын дээгүүрхи хүүргэнүүдтэ, мүн баһа уһанай урдаха соргонуудта хандуулдаг, – гэжэ Буряад ороной Толгойлог­шо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Мүнөө үедэ республикада Переемная горхон дээгүүрхи хүүргэ болон федеральна Р-258-дахи «Байгал» трассын 334-дэхи модо дээрэхи хүүргэ һэльбэн шэнэлэлгын ехэ ажалнууд ябуулагдажа байна. Ерэхэ жэлдэ Р-258-дахи «Байгал» трассын бүхыдөө 30 модо утатай хубиие, мүн баһа Клю­евкэ, Толбазиха, Большая Ивановка ба Подосиновка горхонууд дээгүүрхи һэльбэн шэнэлэгдэһэн дүрбэн томо хүүргэ ашаглалгада тушааха гэжэ түсэблэгдэнэ.