Ниигэм 7 dec 2022 567

Чингис Болотовой амжалта

Олониитын ажал ябуулагша Чингис Болотовой «Мусор из головы» түсэл бүхэроссиин «Мы вместе» гэһэн мүрысөөндэ илажа гараба. Үндэр шагнал декабриин 5-да Москва хотодо барюулагдаа.

«Мусор из головы» түсэл хэдэн жэлэй туршада яһала урагшатайгаар Буряадтамнай бэелүүлэгдэнэ. Дэлхэйн эрдэмэни зэндэмэни болохо Байгал далайн эрьеһээ энэ хүдэлөөнэй аргаар хэдэн тонно хог шорой гаргагдаа. Тиихэһээ гадна Улаан-Үдынгөө оршон тойронхи газарнуудые һайн дуратан эблэржэ сэбэрлэнэ. Мүнөө бүри федеральна талаһаа дэмжэгдэбэ, - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай талаар яаманай мэргэжэлтэд дуулгана.

Үнэхөөрөө, хүнэй толгойдо түрэһэн хог шорой тала дайдаар тарана даа. Өөрөө гуримтай хүн хэзээдэшье хээрэ талада, уһа голой эрьеэр үлэгдэлнүүдээ хаяхагүй. Эгээл түрүүн ухаан бодолоо, сэдьхэлээ сэбэрлэжэ, оршон тойронхидоо гамтайгаар хандагты гэһэн зорилготойгоор зохёогдоһон түсэл юм. Чингис Болотов болон тэрэнэй нүхэдэйнь хэжэ байһан ажал федеральна хэмжээндэ дэмжэгдэжэ, бүри эршэтэйгээр ябуулагдахань лэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Чингис Болотовай дурадхаһан зураг