Ниигэм 7 dec 2022 365

​Ханяадан һүжэрнэ

 - 10 мянган ажаһуугшадай 120-ёод хүн үбшэлөө, энэмнай эпидпорогһоо 3,6 дахин ехэ болоно. Ханяаданай һүжэрһөөр 5-дахи недели боложо байна. Буряадаймнай 450 мянган ажаһуугшад тусхай тарилга абаһан юм, - гэжэ элүүрые хамгаалын сайд Евгения Лудупова хэлэбэ.

Сайдай хэлэһээр, ханяадан һургуулиин амаралтын һүүлээр ехээр тараа. Тус бэрхэшээл шиидхэхын тула эмнэлгын колледжын болон дээдэ һургуулиин оюутад хабаадуулагдана.

Ханяаданай үшөө ехээр һүжэрхэгүйн тулада арад зон һэргылэмжын ажал ябуулха хэрэгтэй. Хүн зоной олоор ябадаг газараар ехэ хэрэггүй һаа, ябахаар бэшэ. Хойшолуулагдахагүй хэрэгэй болоо һаань, хамар аманай халхабша үмдэжэ ябаха шухала. Гар хүлөө, хамар амаа сэбэр уһаар угаажа, зүгын бал, чеснок мэтэ юумэ эдижэ байбал, ханяаданда хүртөөгүй байжа болохот. Үшөө лимон худалдажа абаад, тэрээндээ халуун уһа нэмэжэ, сок болгоод, уужа байбалтнай, туһатай байха гэжэ эмшэд зүбшэл үгэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ