Ниигэм 7 dec 2022 961

Найдалай одон

ООН-ой мэдээгээр, мүнөө дэлхэй дээрэ 1 миллиардhаа үлүү эрэмдэг зон ажаhууна. 2022 ондо Россида ажаhуудаг 10 саяһаа үлүүтэй хизаарлагданги арга боломжонуудтай зоной 5,7 саянь – эхэнэрнүүд, 4,5 саянь – бүhэтэйшүүл юм. Тэдэнэй олонхинь - II бүлгэмэй (4,6 сая), удаадахинь III (4,5 сая) ба I бүлгэмэй (1,3 сая) гэжэ элирүүлэгдэhэн. Эрэмдэг зоной 26,33 хубинь (1 саяhаа үлүүтэй) ажал хүдэлмэритэйнүүд.

Шанар һайтайгаар дархална

Манай гүрэндэ засаг зургаа­нуудай зүгhөө хизаарлагданги арга боломжонуудтай хүнүүдтэ ехэ туhаламжа ба дэмжэлтэ үзүүлэгдэдэг. Миинтэ эм домоор, тусхай хэрэгсэлнүүдээр, санатори ба курортнуудай путёвконуудаар, ажалаар хангалга гэхэ мэтын эл­дэб хэмжээнүүд абтадаг. Тэдээн сооhоо эгээл орёо ба үнэ сэнтэй hалбаринуудай нэгэн – хэмэл хүл гарнуудай протезүүдые дархалжа бүтээхын хэрэг.

Энээнhээ урагша Буряад Уласай улад зоной дунда иигэжэ хэлсэ­дэг байһан: «Манай эндэ эрэмдэг хүнүүдтэ hайн шанарай протез хэхэ аргатай мэргэжэлтэд үгы. Москва, Cанкт-Петербург гэхэ мэтын томо хо­тонуудай протезнэ түбүүд руу ошо­жо хандаха хэрэгтэй». Харин мүнөө одоошье Улаан-Yдэдэ Россиин түб хотонуудhаа өөрэгүй хэмжээндэ туhаламжа үзүүлхэ аргатай протезнэ түб хүдэлжэ эхилээ.

Хизаарлагдамал харюусалга­тай «Орто-Инновации Улан-Удэ» бүлгэмэй протезүүдые дархалал­гын компани оройдоол нэгэ жэлэй саада тээ - 2021 оной июль hарада байгуулагдаhан юм. Богони сагай хугасаада эршэмтэйгээр хүгжэжэ, мүнөө дээрээ бүхы Росси дотор 19 таhаг нээhэн байна.

Нээгдэhэн сагhаа эхилжэ, 200 гаран элдэб протезүүдые бүтээhэн юм. Тон юрэнхы янзануудhаа эхи­лээд, эгээл шэнэ инновационно оньhонуудые хэрэглэжэ, ёhото ами­ды мэтэ хэмэл гарнуудые, хүлнүүдые урлан дархалха аргатай. Энэ хадаа Россиин ба хари гүрэнүүдэй түрүү үйлэдбэрилэгшэдтэй суг хамта хүдэлhэнэйнь аша үрэ гэжэ эли. Тэрэнэй тоодо Монголой протезнэ үйлэдбэритэй, Монголой паралим­пийскэ комитедтэй нягта холбоотой­гоор хүдэлдэг.

Улаан-Баатарай протезнэ үйлэдбэриин захиралтай

Компаниин мэргэжэлтэд тэдэ­нэртэ хандаhан эрэмдэг хүн бүхэндэ онсо анхарал хандуулжа хүдэлдэг гуримтай. Хүлөө, гараа hая отолуул­жа абхуулhан хүнүүдэй эгээл хүндэ хүшэр сагтань «ОРТО – Инновации Улан-Удэ» компаниин мэргэжэлтэд этигэл найдалаа алдахагүйнь тулада дэмжэлтэ үзүүлжэ, туhалхые орол­додог. Саашадаа эмнэлгын элдэб комиссинуудые гаража, хүндэ гэм­тэлгын хойшолонгуудые усадхалгын тусхай хүтэлбэри - түсэбтэй болохо хэрэгтэ туhаламжа үзүүлдэг. Хэмэл хүлөөр, гараар хангаhан эрэмдэг зонтоёо хани барисаагаа алдангүй, адаглалта дороо байлгахые оролдо­дог гуримтай.

Мүн лэ тус эмхи Буряад Уласай Эрэмдэг хүнүүдэй ниитын бүлгэмтэй нягта холбоотойгоор хүдэлдэг зан­шалтай. Тэрэнэй хажуугаар «Һуугаад волейбол» гэhэн шэглэлээр мүрысэгшэдтэ туhаламжа үзүүлдэг.

«Ши бодоод ябахаш!»

«Орто-инновации Улан-Удэ» ком­паниин юрэнхы захиралынь Олег Вячеславович Черных юм. Тэрэ хандагша бүхэниие өөрөө угтажа абаад, хамаг бэрхэшээлнүүдтэнь, hанамжануудтань анхаралаа абан хөөрэлдэдэг.

- Манай компани эрэмдэг хүн бүхэнэй бэеынь энхэ элүүрые са­хин аршалхаhаа гадна, эрхим hайн протезүүдээр хангажа, тэдэнэй эдэбхитэй ба эршэмтэйгээр ба аша үрэтэйгөөр олониитын ажаябуулга­нуудта хабаадажа, дуратай мэргэжэ­лээрээ ядамаггүй хүдэлхын тулада оролдоно.

Техник-протезист Георгий Ни­колаевич Кауров энэ шэглэлээр 8 жэлэй туршада хүдэлжэ байхадаа, 1000 гаран хүнэй элдэб янзын хэмэл хубинуудые дархалжа бүтээhэн дүй дүршэлтэй ба шадамар бэрхэ мэргэ­жэлтэн боложо шадаа. Тэрэ үргэлжэ Москва болон Россиин бусад хотонуудта тусхай hуралсал гаража, эрдэм мэдэ­сэеэ дээшэлүүлдэг заншалтай.

Һүүлэй үедэ тус компанида хан- даhан хүнүүдэй тоо олошорно. Тэдэ­нэй хүн бүхэниинь ехэ гашуудалтай хуби заяатай.

Жэшээнь, Вячеслав Тимофеевич Медведев залуудаа түмэр харгын сэ­рэгтэ алба гараха үедөө гай тодхорто орожо, хоёр хүлгүй үлэhэн юм. По­ездын ябууд дунда вагонhоо hүрөөд, хоёр хүлнүүдынь сахаригууд доро отолуулhан.

Вячеслав Медведев

Леонид Иннокентьевич Малыгин хоёр гарнуудайнгаа сарбуунуудые отолуулжа абхуулhан. Тиибэшье тэрэ hайн протезүүдые табюулжа, гэрэйн­гээ хамаг ажалнуудые ядамаггүй хэ­хын хажуугаар загаhа хахууляар ба­ридаг болоо. hамар, жэмэс, hархяаг суглуулха дуратай. Yшөө үмсынгөө авто-унаа өөрөө заhабарилдаг. Хо­додоо хүхюутэй ябадаг hайн абари зантай хүн юм. Тэрээндэ «тягова» гээд нэрлэгдэдэг хэмэл сарбуунууд хэгдэhэн.

Степанов Иван Степанович ва­гон заhабарилгын заводто хүдэлхэ үедөө хүлэйнгөө шэлбэ абхуулhан. Тэрэнэй хажуугаар шэхэ хатуутай болоhоншье hаа, 62 наhатай Иван Степанов аргагүй эдэбхитэйгээр бэеэ hоридог, Россиин элдэб хото­нуудаар мүрысөөнүүдтэ үргэлжэ ха­баададаг. Иван Степанович Буряад Уласай «Һуугаад волейбол» гэhэн тамираар суглуулагдамал командын гэшүүн юм. Байгша ондо Россиин чемпионадта хабаадаhан байна. Иван Степанович 1995-1997 онуудта Россиин суглуулагдамал командын гэшүүн байхадаа, Европын чемпио- надта хабаадажа, хүндэтэй 4-дэхи hуури эзэлhэн.

Иван Степанов «hуугаад волейболой» үедэ

Протезнэ компани хүндэтэ ве­теранда үндэр оньhоной биони­ческа протез бүтээжэ үгэhэн юм. Тэрэнэй дархалалгада Георгий Кауровта Улаан-Yдын «Метиз» компа­ниин техник-инженер Илья Иванов туhаламжа үзүүлhэн байна.

«Орто-Инновации Улан-Удэ» компанида Буряад Уласай ажаhууг- шадhаа гадна хүршэ Эрхүү можын, Yбэр Байгалай хизаарай эрэмдэг хүнүүд хандадаг. Эндэ hая Монголой эрхэтэндэ hайн шанарай протез хэhэн юм. Хари гүрэнэй ажаhуугшын хэлэһээр: «Иимэ эрхим hайн компа­ниин Улаан-Үдэдэ бии болоhондонь, аргагүй баяртайб. Эндэхи мэргэ­жэлтэдэй аша туhаар би саашадаа ажалдаа ядамаггүй ябажа хүдэлхэ аргатайб!»

Автор: Баярма БАТОРОВА