Ниигэм 15 dec 2022 806

Бэлигтэй шатаршадта-бэлэг

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин дэргэдэ шатарай танхим нээгдэбэ. “Твой ход” гэжэ нэрэтэй шатарай клуб хамтын 1-дэхи байрада түбхинэнхэй.

© фото: “Архар” гэһэн ССК-гай зураг

Академиин ректор, Арадай Хуралай һунгамал Бэликто Цыбиков багшанарай, оюутадай элүүр энхэ ябахын түлөө ехэ оролдолго гаргана. Академидэ 10 гаран тамирай зүйлөөр секцинүүд хүдэлнэ. Ухаанай нааданда дуратай олохон хүнүүд шатарай клуб нээгдэһэндэнь баяртай.

- Ректор Бэликто Батоевичто ехэ баярые хүргэхэ байнаб. Юуб гэхэдэ, тон бага хугасаа соо шэнэ клуб байгуулагдажа, өөрын байратай болобо. Иимэ һаруул, сэбэр танхимда хүн бүхэн шатарай азатай түргөөр танилсажа, һайн дүнгүүдые харуулха, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ, Буряадай Шатарай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Инна Ивахинова амаршалгын үгэнүүд соогоо мэдүүлээ.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ уласхоорондын гроссмейстер 10 хюлгэ  дээрэ нэгэ доро наадануудые үнгэргэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгын үедэ  хэдэн шатаршад мэдээжэ тамиршантай ана-мана наадажа туршаба. Теэд дүй дүршэл багатай байжа шүүгдээ. Тиимэһээ клубайнгаа дэргэдэ тэдэ шадабарияа мүлижэ, ерээдүйдэ нэрэ солотой шатаршад болотороо ургаха бэзэ гээд найдагдана.  

 “Шатар - һургуулида” гэһэн бүхэроссиин түсэл Буряад Уласта  амжалтатайгаар бэелүүлэгдэнэ гээд хэлэлтэй. Гэхэтэй хамта Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуулида бэлигтэй шатаршад алишье сагта һурадаг байһан юм гээд, түүхын хуудаһанууд гэршэлнэ. 1960 ондо БСХИ-гэй команда дээдэ һургуулинуудай дунда РСФСР-эй чемпионадта шангай 2-3-дахи һууринуудые Челябинскын политехническэ дээдэ һургуулиин шатаршадтай хубааһан түүхэтэй. А. Сумкин, Б.Сампилов, Г.Шадрин, А.Самарин, Б.Амбаев болон Л.Гармаева һуралсалайнгаа гуламтын түлөө наадаһан байна. 1963 ондо Воронеж хотодо үнгэргэгдэһэн хүдөө нютагуудай тамиршадай дунда РСФСР-эй чемпионадта экономическа факультедэй оюутан Бадма Амбаев мүнгэн медаляар шагнагдаһан юм. Жэл болоод, Бадма Амбаев Буряадай АССР-эй чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө һэн. Алтан үзэгүүдээр бэшээтэй шатаршадай нэрэнүүдтэй хуудаһанууд БГСХА-гай түүхэдэ олон. “Твой ход” нээгдэжэ, һайхан заншал одоошье үргэлжэлхэнь.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Архар” гэһэн ССК-гай зураг