Ниигэм 15 dec 2022 976

Бари Алибасовай зээ хүбүүн

Россиин мэдээжэ хүгжэмшэн, продюсер Бари Алибасовай зээ хүбүүн Буряадай Хяагта хотодо ажаhууна.  

© фото: ntv.ru

Декабриин 10-да НТВ теле-субагай «Секрет на миллион» гэhэн дамжуулгын гол нюур болоhон Бари Алибасовай зээ хүбүүн Буряад орондо ажаhууна гэжэ элирбэ. 

Элитэ нагаса абгадаа адли Борис Алибасов 66 наhатай, эбдэжэ усадхахаар болоhон барак соо гансааран ажаhууна. Наhанайнь нүхэр диабет үбшэнhɵɵ наhа бараhан, 29 наhатай хүбүүниинь мүн лэ наһан болонхой. Ганса басаганиинь Улаан-Yдэдэ ажаhуудаг юм ха.

Бари Алибасовай Казахстанда ажаhуудаг байhан Зоя нэрэтэй түрэhэн эгэшынь хүбүүн Борис бүхы наhаараа харуулшанаар хүдэлhэн намтартай. Нэгэ жэлэй саада тээ эжынгээ наhа барахада, Борис мүнгэгүй байжа, хүдɵɵлүүлхэеэ ошоогүй. 

Харин Бари Алибасов эгэшынгээ наhа бараhан тухай теле-дамжуулгын үедэ мэдэhэн байна.              

Борис бүхы наhан соогоо алдар суута абгаhаа нэгэшье дахин туhаламжа эреэгүй. Нэгэтэ нагасынгаа 25 мянган түхэриг эльгээхэдэнь, коммунальна түлбэриингээ үри түлэhэн юм.

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: ntv.ru