Ниигэм 21 dec 2022 906

Буряад хэлэ хүгжөөлгын комисси байгуулагдаба

Буряадай ниислэлэй мэр Игорь Шутенковой зарлигаар Улаан -Yдын Захиргаанда буряад хэлэ хүгжɵɵлгын тусхай комисси байгуулагдаба.  Тэрэнэй бүридэлдэ хотын Захиргаанай, Буряадай Засагай газарай, Улаан-Yдын зүблɵɵнэй засаг зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд ба эрдэм hуралсалай, Буряад Уласай Олониитын танхимай түлɵɵлэгшэд, эрдэмтэд ба сурбалжалагшад оролсоно.        

© фото: Улаан-Үдын захиргаанай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Тус комисси Улан-Yдэ хотодо буряад хэлэ сахин хүгжɵɵхын хэрэгтэ туhаламжа үзүүлхын гол үүргэтэй. Энээнhээ урагша гансал эрдэм hуралсалай хороон  ɵɵрынгɵɵ эрхэтэ байдалда энэ талаар асуудалнуудые шиидхэжэ, үхибүүдэй сэсэрлигүүдтэ, hургуулинуудта болон нэмэри hуралсалай газарнуудаар буряад хэлэ шудалалгын хэрэг эрхилдэг байгаа бшуу. Харин мүнɵɵ энэ талаар шухала ажаябуулганууд элдэб янзын хэмжээндэ – коммунальна албанhаа эхилээд, социальна талын оршон хүрэтэр – эршэмтэйгээр  бэелүүлэгдэжэ эхилхэ.

Комиссиин түрүүшын зүблɵɵн дээрэ буряад хэлэнэй хуулита эрхэ зэргэ,   мүнɵɵдэрэйнь байдал ба хубилалтын шэглэлнүүд, гүрэнэй талаhаа үзүүлэгдэхэ ёhотой дэмжэлтын хэмжээнүүд тухай болон буряад хэлэнэй багшанарые бэлдэлгын асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэhэн байна.              

Yндэhэн хэлэнүүдые ба арад угсаатанай бусад хэрэгсэлнүүдые шэнжэлэлгын шэглэлэй «Бэлиг» Уласай түбэй» захирал Баир Балданов:    

-Хуулиин ёhоор баталагдаhан хэлэн гээшэ ямаршье нютаг хэлэнүүдэй дээгүүр эрхэ зэргэтэй, ɵɵрын ёhо журамтай, тогтоhон дүримүүдтэй, тусхай эрилтэнүүдтэй. Бидэ хоорондоо элдэб ондоогоор ярилдадагшье hаа, бэшэхэдээ нэгэ адли ёhо журамуудые сахиха ёhотойбди. Уран зохёолой, али гэбэл, литературна хэлэн гээшэ нютаг хэлэнүүдэй дээгүүр эрхэ зэргэтэй бэшэгэй янза болоно.               

Мүнɵɵдэрэй байдалаар, 2023 ондо буряад хэлэнэй хүгжэлтын түсэб баталагдаа. Улаан-Yдэдэ муниципальна зэргэдэ хэмжээнүүд ябуулагдаха: хаа-хаанагүй буряад хэлэн дээрэ гаршагтай хабтагайнууд үлгэгдэхэ, социальна талаар рекламануудые болон соносхолой гаршагтай хабтагайнуудые оршуулха тухай «Бэлиг» түбтэй хэлсээн баталагдаха. Мүн лэ хотын ниитын транспорт соо тогтохо буудалнууд тухай хоёр хэлэн дээрэ соносхогдохо.   Тэрэнэй хажуугаар эрдэм hуралсалай, соёлой, үндэhэн арадуудай хоорондохи харилсаанай, залуушуулай политикын, тамирай оршон байдалда хабаатай олон арбаад хэмжээ ябуулганууд  эмхидхэхэ түсэбтэй.  

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Улаан-Үдын захиргаанай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг