Ниигэм 28 dec 2022 746

Сэрэгшэдэй үхибүүдтэ-сэнтэй бэлэг

Буряад Уласай Толгойлогшын харгалзалга доро үнгэргэгдэдэг заншалта хасууриин наадан энэ удаа Эхэ оронойнгоо амгалан байдал сахижа ябаһан сэрэгшэдэй үхибүүдтэ зорюулагдаба.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Шэнэ жэлэй урда шэдитэ наадан эхиеэ абажа, хирэгүй сагаан боди һайхан сэдьхэлтэй эдир үхибүүдтэ баяр жаргал асарна. Энэ нааданда Буряад ороноймнай      нютаг бүхэнһөө хүрэжэ ерэһэн үхибүүд уласай  циркын тоглолто хаража,  үльгэрэй орон нютагаар аяншалһан байха юм. Тиихэдэ үхибүүд Шэнэ жэлэй һүлдэ болохо Жабар үбгэнэй,  мүн Буряадаймнай Сагаан үбгэнэй зүгһөө халуухан амаршалга тогтоон абахаһаа гадна, үнэтэ бэлэгүүдтэ хүртэбэд.

  • Абамнай хариин газарта эрэ хүнэй уялга дүүргэжэ ябана. Үхибүүднай хайратай даа, абаяа ехээр һанаа, үдэр бүри хүлеэнэ. Бүхы юумэн һайн тээшээ боложо, түргэн дүүрэхэ гэжэ бидэ этигэнэбди. Ахаймнай тэрэ дороо томожожо, миниингээ түрүүшын туһалагша болоо. Абаяа булта хүлеэнэбди, - гэжэ хоёр хүүгэдэй эжы, сэрэгшын инаг нүхэр Арюухан хэлэнэ.

Шэнэ жэлэй үмэнэ хүнэй сэдьхэжэ һанаһан бодолнууд заатагүй бүтэдэг жаматай. Тиимэһээ бидэ булта һайн һайханиие һанажа, орон дэлхэйдээ зальбаржа һуухамнай болтогой.

  • Заншалта хасууриин нааданда үхибүүдые Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов өөрөө ерэжэ амаршалдаг юм. Харин мүнөө Толгойлогшын ажалай хэрэгээр Москва хотодо байһан дээрэһээ би Алексей Самбуевичай болон өөрынгөө зүгһөө амаршалжа байнаб. Хүндэтэ үхибүүд, гэртэхин! Шэнэ жэлэй һайндэрөөр! - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Толгойлогшын 1-дэхи орлогшо Всеволод Мухин хэлэбэ.

Хасууриин наадан - шэдитэ наадан. Шэнэ жэлэй баярта үдэрнүүдтэ Буряадаймнай 1800 үхибүүд бэлэгүүдтэ хүртэхэ.Үхибүүдтэ зорюулагдаһан баярай хэмжээ ябуулга январиин 4 болотор үнгэргэгдэхэ юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа